Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

tomar

v tr
1 [con la mano] prendre, agafar.
2 tenir. Toma, un regalo para ti, t, un regal per a tu.
3 [con otro instrumento] agafar. Toma agua de la fuente con un vaso, agafa aigua de la font amb un got.
4 [admitir, aceptar] agafar, prendre. Tomad el dinero que os den, agafeu els diners que us donaran.
5 prendre. Tomar el pulso, una entrada, vistas, lecciones, notas, apuntes, apariencia, aspecto, el aire, un bao, el sol, prendre el pols, una entrada, vistes, llions, notes, apunts, aparena, aspecte, l'aire, un bany, el sol.
6 prendre. Tomar un acuerdo, una decisin, pie, ocasin, pretexto, represalias, venganza, prendre un acord, una decisi, peu, ocasi, pretext, represlies, venjana.
7 [comida, bebida] prendre.
8 prendre. Tomar el pecho, prendre el pit.
9 prendre. Tomar mujer, prendre muller.
10 prendre. Tomar fiado, prendre a crdit.
11 [adoptar, adquirir] agafar. Tomar vicios, costumbres, agafar vicis, costums.
12 [consistencia, cuerpo, forma, fuerza] agafar, prendre.
13 [carrerilla, impulso] prendre, agafar.
14 [adquirir, comprar] comprar, adquirir. Tomar una tienda, un negocio, una casa, comprar una botiga, un negoci, una casa.
15 [alquilar] llogar, prendre a lloguer. Hemos tomado una casita en la costa, hem llogat una caseta a la costa.
16 [contratar] prendre, agafar. Tomar un criado, secretario, prendre un criat, secretari.
17 prendre. Tomar tierra, prendre terra.
18 [cario, afecto, antipata, odio] posar.
19 aprendre. Tom esta expresin de labios de su madre, va aprendre aquesta expressi de llavis de la seva mare.
20 [un nombre] adoptar, prendre.
21 [recibir] rebre. Al cruzar la frontera el ro toma otro nombre, en passar la frontera el riu rep un altre nom.
22 [un vehculo] agafar, prendre. Tomar el autobs, el avin, agafar l'autobs, l'avi.
23 agafar, prendre. Toma el pasillo de la derecha, agafa el passads de la dreta.
24 [fro, calor] agafar.
25 [venir] venir, agafar, entrar. Me tomaron ganas de rer, em vingueren ganes de riure.
26 [medir] prendre. Tomar la altura, las medidas, de una estantera, prendre l'alria, les mides, d'una prestatgeria.
27 [grabar] enregistrar. Tomar una cancin en disco, enregistrar una can en disc.
28 [cubrir el macho a la hembra] cobrir.
29 fotog agafar. Tomar un paisaje, un grupo, agafar un paisatge, un grup.
30 fotog [una foto] fer.
31 jocs [hacer baza] fer basa.
32 jocs [la pelota] entomar, parar, tomar.
33 mil [conquistar] prendre. Tomar una posicin, prendre una posici.
34 mil [las armas] prendre.
35 haberla tomado con venir-li la dria de. Ahora la ha tomado con el ingls, ara li ha vingut la dria de l'angls.
36 lo toma o lo deja ho agafes o ho deixes.
37 ms vale un toma que dos te dar fig val ms un t que dos te'n dar, val ms un pardal a la m que una perdiu en l'aire.
38 no tomar en serio una cosa no prendre's seriosament una cosa.
39 si se lo toma usted as si us ho preneu d'aquesta manera.
40 tenerla tomada con alguien portar-la (o tenir-la) votada a alg, prendre-la amb alg.
41 toma! [sorpresa] renoi!, bufa!
42 toma! t! Toma! Ahora ya est todo claro, t!, Ara ja s tot clar.
43 toma! apa!, t! No queras engaarle t...? Pues toma!, no el volies enredar? Doncs, apa!
44 toma! [para llamar al perro] t!
45 tomar a bien prendre a b.
46 tomar a mal prendre a mal, prendre's malament.
47 tomarla con alguien prendre-la amb alg.
48 tomar por prendre per. Tomar a uno por otro, prendre alg per un altre.
49 tomar prestado manllevar.
50 tomar razn [en un registro] prendre nota.
51 tmate esa! fam [chpate esa!] fort!, massa poc!, t'est (o li est) b!, beu-te aquest ou, que l'altre es cou!
52 toma y daca fam dona-me'n que te'n donar, un t vol un do, qui dona rebre espera.

v intr
53 [coger, tirar] tirar, tombar, trcer. Al llegar al molino toma a la derecha, en arribar al mol tira a la dreta.
54 p fr [coger, prender] prendre, agafar. En esta tierra toma bien el pino, en aquesta terra agafa b el pi.

v pron
55 [oxidarse] rovellar-se.
56 [comer, beber] prendre tr.
57 prendre's. Se toma atribuciones que nadie le ha dado, es pren atribucions que ning no li ha donat.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions