Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

adventici -ícia

adj. [LC] Vingut accidentalment, fortuïtament. Idees adventícies. Malalties adventícies.
adj. [LC] Vingut de fora, d'un altre lloc. Gent adventícia. Població adventícia.
adj. [LC] Produït per una acció accidental, afegit extrínsecament. La membrana adventícia d'una cicatriu.
adj. [BO] [EG] En bot., al·lòcton.
adj. [BO] Que neix d'un lloc de la planta diferent del normal, s'aplica als òrgans vegetals, i especialment a l'arrel.
m. [DR] Quantitat global que percep el vicari o el prevere adscrit a una parròquia per honoraris d'assistència a enterraments, funerals, casaments, administració del baptisme i despatx de la documentació parroquial.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions