Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1280/7Darrera versió: 09.10.2019

Títol

Concordança de 'bastant' 

'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'? 

Resposta

El quantificador bastant presenta flexió tant pel que fa al gènere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple:

Fa bastant de temps que viuen a Cadaqués.
Hi ha bastanta roba per plegar.
Bastants amics seus vindran a la festa.
En aquesta sala hi caben bastantes persones.

Inicialment, però, aquest quantificador no presentava flexió de gènere, és a dir, només tenia les formes bastant i bastants, i aquest ús encara es manté en alguns parlars. Per exemple: 

Hi ha bastant roba per plegar.
En aquesta sala hi caben bastants persones.

En els registres formals, tant es pot fer la flexió de gènere com mantenir-lo invariable.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions