Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

dar

VERB MODEL
v tr
1 donar, lliurar. Dar un vestido, donar un vestit. Dar un paquete, lliurar un paquet.
2 [un consejo, una idea] donar.
3 [producir, proporcionar] donar. Dar dividendos, donar dividends. Este rbol no da frutos, aquest arbre no dona fruits.
4 [olor] fer.
5 [un grito, un silbido, etc] fer. Dio un suspiro, feu un sospir.
6 [una vuelta, un paseo] fer.
7 donar. Bebe esto: te dar fuerzas, beu aix: et donar forces. Dar consuelo, alegra, donar consol, alegria.
8 [asignar] donar. Dar trabajo a alguien, donar feina a alg.
9 [conceder] donar. Dar el visto bueno, donar el vistiplau. Dame ms tiempo, dona'm ms temps.
10 [costear] donar, pagar. Le da un buen sueldo, li dona un bon sou.
11 [celebrar] fer, oferir. Dar un banquete, fer un banquet.
12 [muestra, prueba] fer, fer pals. Dar muestra de sensatez, fer mostra de sensatesa.
13 [crdito, fe] donar. Dar crdito a una historia, donar crdit a una histria.
14 [clase] fer. Dar una clase, fer una classe.
15 rebre. No quiere dar clase, no vol rebre classe.
16 [comunicar] donar. Dio una buena noticia, don una bona notcia.
17 [espectculo] fer. Dan una pelcula interesante, fan una pellcula interessant.
18 donar. Dar una capa de pintura, donar una capa de pintura.
19 donar. Dar cuerpo a, donar cos a.
20 [un beso, un abrazo] fer. Dar un abrazo, fer una abraada.
21 [prisa] donar.
22 obrir, encendre. Da la luz, obre el llum. No des el gas, no encenguis el gas.
23 [atribuir] donar, atribuir. Dar importancia, donar importncia.
24 [saludos] donar. Dar los buenos das, donar el bon dia. Dar las gracias, donar les grcies.
25 [asestar] donar, pegar, etzibar, clavar. Le dio una patada, un golpe, li don una puntada de peu, un cop.
26 [accin brusca] fer. Dar un tirn, fer una estrebada. Dar un salto, fer un salt.
27 [accin rpida] fer. Dar un riego, fer una regada.
28 [producir un estado fsico] fer venir, fer agafar. Esto me da sed, sueo, aix em fa venir set, son.
29 [producir un estado moral] fer. Dar vergenza, asco, rabia, fer vergonya, fstic, rbia.
30 [cuentas] retre, donar.
31 mar [el ancla] tirar.
32 mar [cabo, cuerda] tirar.
33 mar [vela] fer, donar.
34 ah me las den todas! tant se me'n dona!, tant me fa!, no em fa ni fred ni calor!
35 dale! tornem-hi!, fum-li!, altra vegada!
36 dale que dale (o que te dale, o que le das, o que dars, o que te pego) nyic-i-nyac, rasca que rasca, burxa que burxa, sona que sona.
37 darla fam [pegarla] ensarronar, aixecar la camisa. Vamos a drsela, l'ensarronarem.
38 dar por sentado que donar per fet que.
39 donde las dan las toman tal fars, tal trobars.

v intr
40 [sonar] tocar. El reloj ahora da la una, el rellotge ara toca la una. Han dado las cinco, han tocat les cinc.
41 tocar. No te da el sol, el aire, no et toca el sol, l'aire.
42 [mirar] donar. Una ventana que da a la calle, una finestra que dona al carrer.
43 [ataque, indisposicin] agafar, passar. Con este calor me podra dar algo, amb aquesta calor em podria agafar alguna cosa.
44 da lo mismo! tant se val!, tant s!, s igual!
45 dar a [hacerlo funcionar o mover] fer anar [normalment, per, es tradueix pel verb que indica l'acci corresponent]. Dar al volante, fer anar (o girar) el volant. Dar a la radio, engegar la rdio. Dar al botn, prmer el bot.
46 dar a [con verbo en infinitivo] fer, donar a. Dar a bordar un mantel, fer (o donar a) brodar unes tovalles. Dar a conocer, a entender, fer (o donar a) conixer, entendre.
47 dar algo de comer, beber, probar donar quelcom a menjar, a beure, a tastar.
48 dar con [una cosa] trobar, encertar. Di con la solucin, vaig trobar (o encertar) la soluci.
49 dar con [una persona] trobar. Dar con un amigo, trobar un amic.
50 dar con [golpear] trucar, picar. Dar con la aldaba, trucar amb el picaporta.
51 dar con algo en tierra (o en el suelo) deixar caure. Dieron con el sof en tierra, van deixar caure el sof al terra.
52 dar consigo en anar a parar a.
53 dar de donar. Dar de comer, donar menjar.
54 dar de donar (o clavar) uns quants (o unes quantes), donar (o clavar) un joc de. Dar de bofetadas, donar un joc de bufetades.
55 dar de caure de. Dar de cabeza, caure de cap.
56 dar de lado deixar de banda.
57 dar de s [estirarse] donar-se. Esta goma da de s, aquesta goma es dona.
58 dar de s [cundir] donar de si, retre, rendir.
59 dar en p fr [percatarse] adonar-se de, copsar. Ya he dado en el problema, ja m'he adonat del problema.
60 dar en p fr [obstinarse] entestar-se a, agafar la dria de. Ha dado en creer que le siguen, s'ha entestat a creure que el segueixen.
61 dar en p fr [caerse] caure a. Dar en el suelo, caure a terra.
62 dar igual (o lo mismo) sser igual, tant sser, tant donar-se, no venir d'aqu, no importar. Me da igual, m's igual (o tant m's, o tant se me'n dona, o no em ve d'aqu, o no m'importa).
63 darle a fam posar-se de ple en. Dale a los libros, posa't de ple en els llibres.
64 dar para donar per. Este sueldo no da para vivir, aquest sou no dona per a viure.
65 dar por [con adjetivo] donar per. Dar por bueno, donar per bo.
66 dar por [con infinitivo] donar per, venir les ganes (o la dria) de, agafar la dria de, donar-la per, pegar per. Ahora le da por hacer deporte, ara li dona per fer esport (o ara ha agafat la dria de fer esport). Le dio por llorar, li va pegar per plorar.
67 dar que [con infinitivo] fer.
68 dar que decir (o que hablar) fer parlar.
69 dar que hacer donar feina. Esto os dar que hacer, aix us donar feina.
70 dar que pensar fer pensar.
71 haber para dar y tomar haver-n'hi per a donar i per a vendre.
72 no dar para ms no donar per a ms.
73 no dar una no encertar-ne ni una, no tocar pilota.
74 qu ms da! tant li fa!, qu hi farem!, tant se val!
75 tanto da! tant se val!, tant li fa!, no ve d'aqu!, s igual!

v pron
76 [consagrarse] donar-se.
77 [entregarse] donar-se, lliurar-se. Se da al estudio, a la bebida, es dona a l'estudi, a la beguda.
78 [suceder] donar-se, ocrrer intr, esdevenir-se. No se dan muchos casos como este, no es donen gaires casos com aquest.
79 agr fer-se, anar b. En mi huerto se dan bien las fresas, al meu hort es fan b les maduixes.
80 fer tr. Darse un paseo, fer una passejada.
81 [golpearse] donar-se un cop. Se dio contra la mesa, es don un cop contra la taula.
82 p fr [someterse] retre's, donar-se, rendir-se, lliurar-se.
83 darse a fer-se. Darse a conocer, fer-se conixer.
84 darse a posar-se a, entestar-se a, comenar a (o de). De repente se dio a suponer que le seguan, de sobte es pos a suposar que el seguien.
85 darse a entender p fr fer-se entendre, fer-se comprendre.
86 darse a entender fam i p fr posar-se en evidncia.
87 darse barato [alguien] acontentar-se amb poca cosa.
88 darse bien (o mal) algo a uno tenir alg (o no) facilitat per a alguna cosa, anar alguna cosa b (o malament) a alg. No se le dan bien los estudios, no t facilitat per als estudis, no li van b els estudis.
89 darse cuenta adonar-se.
90 darse de donar-se. Se dio de pellizcos, es don pessics.
91 darse de menos considerar que rebaixa, considerar poca cosa.
92 drselas de presumir de, gastar (o tenir) aires de. No te las des de listo, no presumeixis de llest. Drselas de seor, gastar aires de senyor.
93 darse por donar-se per, tenir-se per, creure's, considerar-se com a. Se dio por vencido, es don per venut.
94 me da que... fam em fa pensar que....
95 tanto se me da tant se me'n dona, no em ve d'aqu, m's igual.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions