Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

relleu

m. [LC] Porció d'un objecte que sobresurt de la superfície general. El relleu d'una medalla.
[LC] en relleu loc. adj. Que forma relleu, que és fet formant relleu. Lletres en relleu. Brodat en relleu. Un mapa en relleu.
m. [LC] [AR] En escult., forma treballada en un suport bidimensional.
[LC] [AR] alt relleu Relleu en el qual les figures sobresurten del suport més de la meitat del seu volum.
[AR] baix relleu Relleu en el qual les figures sobresurten del suport menys de la meitat del seu volum.
[AR] mig relleu Relleu en el qual les figures sobresurten del suport més o menys la meitat del seu volum.
m. [LC] [AR] En un dibuix, una pintura, etc., la suggestió del relleu.
[LC] de relleu loc. adj. Que és important, molt conegut. Un literat de relleu.
[LC] posar en relleu Fer ressortir. Va posar en relleu els mèrits de totes aquelles persones.
m. [GL] Conformació de la superfície sòlida terrestre sota l'aire o sota l'aigua, com a resultat de l'erosió, de l'acumulació sedimentària, de les deformacions estructurals o de l'activitat volcànica.
[GL] relleu apalatxià Forma de relleu d'una serralada de plegament constituïda per una sèrie de crestes paral·leles afectades per una superfície d'aplanament i separades per valls llargues i estretes.
[GL] relleu càrstic Relleu propi de les regions de massissos calcaris on l'acció erosiva de l'aigua s'exerceix fonamentalment mitjançant fenòmens de dissolució superficial i subterrània de les calcàries.
[GL] relleu monoclinal Forma estructural dissimètrica elaborada en una capa resistent entre d'altres més toves, que té un capbussament menor de 10°, la qual cosa fa que l'erosió hi elabori un front escarpat al vessant oposat al capbussament i un vessant suau al dors de la capa, en el sentit d'aquest capbussament.
[GL] relleu montserratí Relleu que presenta una morfologia semblant al massís de Montserrat.
[GL] relleu tabular Relleu estructural constituït per una capa o diverses capes de roca resistents i horitzontals que formen un altiplà.
m. [GL] [GLG] En microscòpia òptica de llum transmesa, grau de contrast entre els índexs de refracció d'un mineral i el medi que l'envolta, cosa que en determina la intensitat del contorn.
m. [LC] Acció de rellevar d'una obligació, d'un càrrec, d'una pena, etc. El relleu de la guàrdia. Tropes de relleu. Cursa de relleus.
m. [LC] Persona que es posa en el lloc del rellevat.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions