Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

obrir
[p. p. obert; ind. pr. 2 obres, 3 obre]

1 v. tr. [LC] Fer accessible (allò que està tancat o clos) llevant o movent la porta, la tapa, etc., que ho tanca o clou o separant dues parts juntes. Obrir un armari. Obrir una caixa. Obrir la botiga a les nou. Obrir una carta.
2 1 v. tr. [LC] Fer accessible (alguna cosa). Obrir la casa a algú.
2 2 v. tr. [LC] per ext. Obrir el cor a l'alegria.
2 3 [LC] obrir el cor a algú [o obrir el pit a algú] Dir-li tot el que es pensa o se sent.
2 4 [ECT] [LC] obrir un crèdit a algú Autoritzar-lo a manllevar diners fins a una quantitat determinada.
3 1 v. tr. [AD] [LC] [SP] Donar començament (a alguna cosa), posar en marxa. Obrir la sessió. Obrir una discussió. Obrir la temporada de caça. Obrir el ball. Obrir un parèntesi. Obrir un compte. Obrir el foc contra l'enemic. Van obrir una botiga a la plaça de Vic.
3 2 [LC] obrir la marxa Ésser dels primers en una desfilada.
4 1 v. tr. [LC] Llevar o moure (allò que intercepta l'entrada o la sortida). Obrir una porta, un reixat. Obrir una porta de bat a bat. Obrir les parpelles. Obrir els llavis. Obrir les portes al públic. Les botigues obren les portes a les vuit. Les botigues obren a les vuit.
4 2 v. tr. [LC] per ext. Obrir la porta als abusos.
4 3 [LC] en un tancar i obrir d'ulls loc. adv. En un girar d'ulls.
4 4 [LC] no obrir boca [o no obrir els llavis] No dir res.
4 5 [LC] obrir els ulls [o obrir l'ull] Vigilar atentament.
4 6 [LC] obrir els ulls Hom, veure el que fins aleshores, enganyat, obcecat, etc., no sabia veure.
4 7 [LC] obrir els ulls a algú Fer-li veure la veritat.
4 8 [LC] obrir els ulls a la llum Néixer 1.
4 9 [LC] obrir la boca Parlar1 1 1.
4 10 [LC] obrir la boca a algú Fer-lo parlar.
4 11 [LC] obrir l'orella [o obrir les orelles] Escoltar atentament.
4 12 [LC] obrir l'orella a una proposició Mostrar-se disposat a acollir-la.
5 1 v. tr. [LC] Moure al voltant de llur punt d'articulació (dues o més parts del cos o d'un objecte) separant-les, fent que formin un angle més gran. Obrir un ocell les seves ales. Obrir unes tisores. Obrir les cames. Obrir un compàs.
5 2 v. tr. [LC] per ext. Obrir un llibre. Obrir un ventall. Obrir un paraigua. Obrir un ocell la cua. Obrir la mà.
5 3 v. intr. [LC] Aquest ventall obre molt bé.
5 4 [LC] obrir la mà a) Donar amb liberalitat.
5 4 [LC] obrir la mà b) Moderar el rigor.
6 1 v. tr. [LC] Fer menys compacte. Obrir les files.
6 2 [AF] obrir blancs Separar els elements gràfics per aclarir la imatge.
6 3 v. tr. [IT] Destriar (una fibra) abans de filar-la. Obrir el cotó.
6 4 v. tr. [TRA] El calafat, eixamplar (els coments) per tal de poder-hi introduir l'estopa.
7 1 v. tr. [LC] Fer (una solució de continuïtat) en alguna cosa. Obrir una finestra en una paret. Obrir una galeria en una mina.
7 2 v. intr. pron. [LC] Obrir-se una via d'aigua en una nau.
7 3 [LC] obrir-se call Obrir-se pas. Amb empentes i cops de colze anaven obrint-se call per entre la munió de gent.
7 4 v. tr. [LC] Fer una solució de continuïtat (en alguna cosa). Obrir un gra, un abscés. Obrir una bèstia.
7 5 v. intr. pron. [LC] Obrir-se el sostre. Obrir-se la terra.
7 6 [LC] obrir en canal Obrir de dalt a baix.
7 7 [LC] [MD] obrir la vena a algú Fer-li una sagnia.
7 8 [LC] obrir-se les venes Fer-se rajar la sang per donar-se la mort.
7 9 v. intr. [TRA] Una embarcació, desatracar.
8 v. tr. [IMF] Serrar (fusta) al llarg.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions