Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

galds -osa

adj
1 [sempre en sentit irnic] triste, penoso -sa, lamentable. Hem fet un paper ben galds, hicimos un triste papel.
2 [brut] sucio -cia, hecho -cha una porquera. Unes tovalles galdoses, un mantel sucio.
3 [gens llut] lucido -da, desastroso -sa. Quina festa tan galdosa!, vaya una fiesta lucida!
Enciclopdia Catalana
Abreviacions