Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

raˇ

f
1 [ment] razˇn.
2 [veritat] razˇn. Tinc la raˇ o no?, ┐tengo o no la razˇn?
3 [arguments] razˇn. Tinc raˇ de queixar-me, tengo razˇn al quejarme.
4 [motiu] motivo m, razˇn. Tens tota la raˇ de no venir, tienes sobrados motivos (o toda la razˇn) para no venir. Aix˛ no Ús pas una raˇ per a no rebre'l, eso no es motivo para no recibirle.
5 [seny] razˇn, juicio m. Edat de raˇ, edad de la razˇn. Va perdre la raˇ, perdiˇ el juicio.
6 mat razˇn. Raˇ directa (o inversa) d'una progressiˇ, razˇn directa (o inversa) de una progresiˇn.
7 pl [baralles] pelea sing, bronca sing, camorra sing. Si dius aix˛, hi haurÓ raons, si dices eso, habrß pelea.
8 amb mÚs raˇ perquŔ (o ja que) con mßs razˇn porque (o teniendo en cuenta que), tanto mßs cuanto que. Amb mÚs raˇ s'ho mereix perquŔ ha estat sense ajuda, se lo merece tanto mßs cuanto que ha sido sin ayuda.
9 amb mÚs raˇ si con mßs razˇn si, tanto mßs si.
10 amb raˇ con razˇn.
11 amb raˇ o sense con razˇn o sin ella.
12 armar (o moure, o buscar, o cercar) raons fam armar (o buscar) camorra (o bronca, o pelea).
13 a raˇ de a razˇn de.
14 contra tota raˇ contra toda razˇn, sin razˇn (o justificaciˇn) alguna.
15 conforme a la raˇ conforme a (o a la) razˇn.
16 deixar-se de raons fam dejarse de historias.
17 demanar raˇ d'alg˙ (o d'alguna cosa) pedir informaciˇn sobre alguien (o algo).
18 demanar raˇ d'alguna cosa [explicaciˇ] pedir explicaciones de algo.
19 dir raˇ decir la verdad.
20 donar la raˇ [a alg˙] dar la razˇn.
21 donar raˇ de dar razˇn de. No me n'han sabut donar raˇ, no supieron darme razˇn de ello.
22 entrar en raˇ [convŔncer-se] entrar en razˇn.
23 Ússer de raˇ ser razonable.
24 estar a raˇ (o a raons) hablar, conversar.
25 estar carregat de raˇ estar cargado de razˇn, asistirle a uno toda la razˇn.
26 fer entrar en raˇ hacer entrar en razˇn.
27 fer passar amb raons poner (o dar) mil excusas, entretener con dilaciones. Cada cop que li ho demano em fa passar amb raons, cada vez que se lo pido me pone mil excusas.
28 fer perdre la raˇ hacer perder la razˇn (o el juicio), volver loco (o tarumba fam).
29 fer posar (o venir) a la raˇ hacer entrar en razˇn, meter en razˇn.
30 no entendre's de (o no escoltar) raons no atender (o avenirse) a razones.
31 no tenir raons amb ning˙ no discutirse (o pelearse) con nadie.
32 perdre la raˇ perder la razˇn (o el juicio).
33 per la mateixa raˇ que por la misma razˇn que, por lo mismo que.
34 per raˇ (o raons) de [per motius] por razˇn de, por motivos de.
35 per raˇ (o raons) de [per causa] por razˇn de, debido a. No hi assistÝ per raˇ de l'edat, no asistiˇ debido a su edad.
36 posar-se (o venir) a la raˇ ponerse en (o en la) razˇn, venir en razˇn.
37 prendre's a raons ant [posar-se a conversar] ponerse a charlar.
38 raˇ foradada (o de peu de banc) fam razˇn de pie de banco.
39 raˇ de mÚs per a... razˇn de mßs para...
40 raˇ d'estat razˇn de Estado.
41 sense raˇ sin razˇn, sin motivo.
42 tenir raˇ tener razˇn, estar en lo cierto.
43 tenir raons [discutir] tener unas palabras.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions