Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

mirar

v tr
1 mirar. Mirava el nen de dalt estant, miraba al niño desde arriba.
2 abs mirar. Mirar guerxo, mirar bizco.
3 [examinar] ver, mirar, examinar. Ves que et miri la ferida el metge, ve a que te vea la herida el médico.
4 fig [considerar] mirar. Mireu si tinc raó, mirad si tengo razón.
5 fig [fer els possibles] mirar, procurar, tener cuidado. Mira de no fer tard, procura no llegar tarde.
6 fig [tenir en compte] mirar, atender. No mira sinó el seu profit, solo mira su provecho.
7 així que mira! fam ¡conque fíjate!
8 ben mirat bien mirado, mirándolo bien, si bien se mira.
9 ésser de mira'm i no em toquis fam ser de mírame y no me toques.
10 mirar de dalt a baix fig [amb menyspreu] mirar de arriba abajo (o por encima del hombro).

v intr
11 [cap a un lloc] mirar. Mirar al cel, mirar al cielo.
12 [estar situat de cara a] mirar, dar. La façana mira a la plaça, la fachada mira a la plaza.
13 mirar enrere [pensar en el passat] mirar atrás, volver la vista atrás.
14 mirar per fig mirar por. Només mira per ell, solo mira por él.
15 mirar prim ser remirado (o meticuloso), hilar delgado.

v pron
16 mirarse.
17 fig entender, considerar tr. No sé com t'ho mires, però t'equivocaràs, no sé cómo lo entiendes, pero te equivocarás.
18 mirar-se els uns als altres mirarse unos a otros.
19 mirar-s'hi [en fer una cosa] poner esmero (o mucha atención), esmerarse.
20 mirar-s'hi fig [pensar-s'hi molt] pararse a pensar (o a reflexionar), pensárselo mucho.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions