Resultats de la cerca bàsica: 10

Fitxes de l'Optimot
1. flexió de comptable administratiu
Font Fitxes de l'Optimot
L'adjectiu compost comptable administratiu s'escriu separat,  sense guionet i sense cap conjunció que uneixi un i altre formant. Quan s'ha de flexionar en gènere i nombre, ho fan els dos membres que el componen. Per exemple: tècnic comptable administratiu, gestió comptable administrativa, tract [...]
2. Flexió de gènere amb denominacions d'animals
Font Fitxes de l'Optimot
En molts altres casos (animals salvatges exòtics, ocells, peixos i altres animals marins, insectes) hi ha un únic nom masculí o femení per designar els individus dels dos sexes de cada espècie. Així, són masculins, per exemple, els noms corc, escarabat, rossinyol, gripau, tauró, cocodril, mico, et [...]
3. Flexió dels quantitatius: 'massa', 'força', 'prou' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En català, en registres formals els quantitatius massa, força i prou no fan flexió ni de nombre ni de gènere. Per exemple: En aquella reunió hi havia massa directius. Vaig conèixer força noies durant aquell estiu. Ja tinc prou diners per anar de vacances. Ara bé, en els registres informals i en [...]
4. Concordança de 'bastant' / 'Hi ha bastant roba' o 'Hi ha bastanta roba'?
Font Fitxes de l'Optimot
El quantificador bastant presenta flexió tant pel que fa al gènere com pel que fa al nombre: bastant, bastanta, bastants, bastantes. Per exemple: Fa bastant de temps que viuen a Cadaqués. Hi ha bastanta roba per plegar. Bastants amics seus vindran a la festa. En aquesta sala hi caben bastantes [...]
5. sol i vern (femení)
Font Fitxes de l'Optimot
La locució sol i vern, que significa 'completament sol i abandonat', té flexió de gènere. Per tant, hem de dir Després de la mort del seu pare, la Maria es va trobar sola i verna. [...]
6. Femení de músic: la músic o la música?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu músic, música, amb el significat de 'persona que compon, dirigeix i interpreta obres musicals', presenta flexió de gènere. Per exemple: La germana de Mozart va ser música també. Les músiques van interpretar obres de Toldrà.  [...]
7. plural d'adjectius acabats en -aç, -iç i -oç / plural dels adjectius eficaç, feliç i feroç
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius acabats en les terminacions -aç, -iç i -oç tenen una única terminació per al singular i dues per al plural, és a dir, presenten la flexió següent: Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural eficaç eficaç eficaços eficaces feliç feliç feliços [...]
8. Concordança del participi amb el pronom de complement directe / Les agulles les hem perdudes o Les agulles les hem perdut?
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha temps verbals compostos que estan formats per l'auxiliar haver i un participi, que és una forma no personal que pot presentar flexió de gènere i nombre.  Generalment, el participi d'aquests temps compostos sol concordar amb un nom o amb alguns pronoms febles en els casos següents: 1. Quan [...]
9. Sigles: gènere i nombre / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
, malgrat que s'utilitzen amb l'article en plural (els EUA, les TIC).  3. Sigles que es formen a partir de sintagmes en singular i que equivalen a un nom propi. Aquestes sigles no tenen flexió de nombre perquè designen entitats úniques. Per exemple: l'ONU, la CCMA. Encara en relació amb el nombre de les [...]
10. Sigla de petita i mitjana empresa: PIME o pime?
Font Fitxes de l'Optimot
La sigla de petita i mitjana empresa és PIME. Al costat de la sigla PIME, aquesta forma també es fa servir com a mot comú: pime (té, doncs, flexió de plural: pimes). [...]