Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 73/5Darrera versió: 29.03.2022

Títol

Mots acabats en -x o -xt 

Plural de noms i adjectius acabats en -x o -xt 

Resposta

Alguns noms i adjectius masculins que acaben en síl·laba tònica o forta i en -x o -xt s'usen a vegades, erròniament, amb una -e final: els noms texte, annexe, reflexe, contexte, fluxe, prefixe o pretexte, i els adjectius fixe, complexe, mixte, perplexe, heterodoxe o ortodoxe. Cal substituir aquestes formes per les següents, respectivament:

text, annex, reflex, context, flux, prefix i pretextfix, complex, mixt, perplex, heterodox i ortodox

Pel que fa al plural, els noms el fan en -os (tot i que els que acaben en -xt també poden formar el plural afegint-hi només -s) i no en -es:

textos (i no textes)
annexos (i no annexes)
reflexos (i no reflexes)

I els adjectius fan el plural en -os per al masculí i en -es per al femení:

fixos (costos fixos i no costos fixes)
complexos (debats complexos i no debats complexes)
mixtos (models mixtos i no models mixtes)

fixes (idees fixes)
complexes (solucions complexes)
mixtes (empreses mixtes)

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions