Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

lligar

v tr
1 [subjectar] atar, ligar. El van lligar a un arbre, le ataron a un árbol. Acostuma a lligar el gos sota el carro, suele atar el perro bajo el carro.
2 [un paquet, etc] atar, liar.
3 [enllaçar] atar, anudar. Lliga-li els cordons de les sabates, átale los cordones de los zapatos.
4 [tancar per mitjà d'un lligam] atar. Lligar un sac, atar un saco.
5 fig [restar llibertat] atar, ligar. Aquesta feina em lliga molt, este trabajo me ata mucho. Lligat pels seus deures, ligado por sus deberes.
6 abs fig atar, ligar. Les criatures lliguen molt, los críos atan mucho.
7 [unir] ligar, unir. Lligar, en escriure, les lletres d'un mot, ligar, al escribir, las letras de una palabra.
8 ligar, unir, vincular. La política els lliga, la política les liga. Els lliga una gran amistat, les une una gran amistad.
9 [dos metalls] ligar, alear.
10 [or o argent] ligar, alear.
11 gastr [una salsa] ligar.
12 mús [notes] ligar.

v intr
13 [concordar] casar, pegar, concordar. Això que dius no lliga amb el que ha dit ell, lo que dices no concuerda con lo que ha dicho él. Aquests colors no lliguen, estos colores no pegan.
14 jocs [cartes] ligar.
15 lligar amb [adir-se amb] ir (o pegar, o concordar) con.
16 no lligar [desentonar] no ligar, no pegar.

v pron
17 atarse, ligarse.
18 [cordar-se] atarse, anudarse. Lliga't les sabates, átate los zapatos.
19 fig atarse, ligarse. Lligar-se algú per un jurament, atarse alguien por un juramento. Ets massa jove per a lligar-te amb res o amb ningú, eres demasiado joven para ligarte a nada ni a nadie.
20 [unir-se] ligarse.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions