Resultats de la cerca bàsica: 71

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. a destajo loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
a destajo loc-a destall / a escarada / a preu fet / a tasca / a (un) tant alçat loc Dit d'una feina que es fa o contracta a un preu prefixat. CA:Anar (o treballar) a destall. Cobrar a preu fet. Contractar (o donar una feina) a tasca. Prendre (o acceptar) una feina a escara. Treballador a escarada. [...]
2. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La invitació és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població, nom del mes escrit en lletres i any escrit en xifres. [...]
3. Documentació administrativa. El saluda. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El saluda és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població (ja impresa), nom del mes escrit en lle- tres i any escrit en xifres. [...]
4. Funció distintiva.  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els noms comuns i els noms propis que s'han generalitzat (tant els substantius com els adjectius) s'escriuen, normalment, amb minúscula inicial. Els noms propis concrets (substantius i adjectius qualificatius i numerals que expressen ordre) s'escriuen, en general, amb majúscula inicial. [...]
5. Documentació jurídica. Presentació. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En primer lloc, signa l'advocat o l'advocada. A continuació, signa la persona deman- persones ja figuren a l'encapçalament del document, no cal repetir-los; per tant, l'es- tructura d'aquesta signatura és: ? rúbrica ? rúbrica Advocat/ada Demandant o procurador/a [...]
6. Equivalències castellà - català. expedientar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
expedientar v tr-expedientar v tr / formar expedient loc v Determinar si la manera de procedir d'algú o d'una organització és correcta, especialment si hi ha sospites que ha obrat incorrectament. NOTA: Sovint significa 'determinar que algú no ha obrat adequadament' i, per tant, també 'castigar'. [...]
7. Documentació jurídica. La querella. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Han de signar l'advocat o l'advocada i el procurador o la procuradora. En el cas que el poder del procurador o la procuradora no sigui especial, cal que signi també la persona querellant. repetir-los; per tant, l'estructura d'aquestes signatures és: ? rúbrica ? rúbrica ? rúbrica Advocat [...]
8. Documentació jurídica. La denúncia. Formulació de la denúncia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb el verb denuncio i ha d'incloure la identificació de la persona o de les persones, físiques o jurídiques, denunciades. Després del verb principal, denuncio , que és transitiu, apareix el complement directe; per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la [...]
9. Documentació administrativa. La carta. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura més habitual de la signatura d'aquest document és la següent: ? rúbrica ? nom i cognoms ? càrrec A diferència de l'ofici, la carta, com que és un document interpersonal, dóna prefe- rència a la persona i el càrrec se situa en aposició, en darrer lloc, i, per tant, no s'ha d'introduir [...]
10. Funció demarcativa. Inici de frase. Després de punts suspensius  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest signe de puntuació pot marcar l'acabament d'un període i motivar, per tant, l'inici del següent amb majúscula: «[...] i, per tant, no m'hi poso més... Això no obstant, no deixa de sorprendre'm que [...]» ( Diari de Sessions del Parlament de Catalunya , C-núm. 134, del 5 de març de 1987, pàg [...]
Pàgines  1 / 8 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>