Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

reduir

v. tr. [LC] Tornar al seu lloc o estat natural, especialment en medicina. Reduir una dislocació, una luxació, una fractura.
tr. [LC] [QU] [IQ] Portar a un cert estat o condició (una substància) molent-la, batent-la, etc. Reduir el gra a farina. Reduir a pols una substància. Reduir una cosa a cendra.
tr. [MT] Canviar la forma, la denominació, (d'una expressió, d'una quantitat) sense canviar-ne el valor. Reduir fraccions a un comú denominador. Reduir euros a cents, lliures a unces, canes a metres.
tr. [FS] Explicar (una realitat d'un nivell considerat superior) en termes d'un altre nivell considerat inferior. Reduir els fenòmens biològics a fenòmens químics.
tr. [QU] En quím., fer disminuir el nombre d'oxidació (d'un element) en un ió o en una molècula per captació d'un o més electrons.
tr. [QU] Treure (d'un mineral) l'element metàl·lic llevant-ne els elements no-metàl·lics.
tr. [QU] Llevar l'oxigen (d'un compost). Reduir l'òxid de ferro a ferro.
tr. [QU] Sotmetre a l'acció de l'hidrogen. Reduir l'aldehid a alcohol.
[LC] [QU] reduir una dissolució Reduir-la llevant-ne dissolvent per evaporació.
tr. [LC] [HO] Espessir (un líquid) per evaporació. Deixeu reduir la salsa a la meitat.
tr. [LC] Disminuir 1 . Reduir les despeses. Reduir els preus de venda. Reduir la ració diària. Reduir les dimensions d'un objecte. Reduir l'obra a dues-centes pàgines.
tr. [LC] [MU] Simplificar (una obra musical) per a un instrument o un grup d'instruments o veus inferior al requerit per l'original. Reduir una partitura d'orquestra per a piano.
tr. [LC] Portar (algú) a sotmetre's, a una condició desagradable. Reduir algú a l'obediència, al silenci. Veure's reduït a la misèria, a demanar caritat.
intr. pron. [LC] reduir-se un afer en allargs Restar sense compliment amb contínues dilacions.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions