Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

despullar

v. tr. [LC] Llevar (a alguna persona o cosa) allò que la cobreix, especialment els vestits. Despulla'l i fica'l al llit. Va despullar-se i es tirà a l'aigua.
v. tr. [LC] per ext. El vent ha despullat de fulles els arbres.
[LC] despullar un sant per vestir-ne un altre Privar algú o alguna cosa d'allò que li pertany per aplicar-ho a alguna altra persona o cosa que no en té pas més necessitat.
v. tr. [LC] Llevar (els vestits). Ell es va despullar la camisa.
tr. [LC] Desposseir . El van despullar de tots els seus béns.
tr. [DR] Treure la possessió de béns (a algú) mitjançant una sentència judicial per tal de donar-los a llur amo legítim.
intr. pron. [LC] Desfer-se voluntàriament d'alguna cosa. Despullar-se del poder que tenia, de la seva autoritat.
tr. [LC] [FL] [FLL] Extreure (d'un conjunt de documents, d'un llibre, d'un text, etc.) els documents que ens convé d'examinar, els passatges, les notícies, que ens convenen. Ja he despullat tot l'arxiu i aquests són els documents que ens poden ser útils.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions