Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7689/2Darrera versió: 04.02.2019

Títol

Signatura electrònica: el peu de signatura 

Resposta

La signatura electrònica és un conjunt de dades que poden ser utilitzades com a mitjà d'identificació de la persona signant. Les dades de la signatura electrònica són ocultes en forma de metadades, una part de les quals són visibles per mitjà de la imatge gràfica de la signatura electrònica.

La signatura electrònica pot ser utilitzada per qualsevol persona o organisme que hagi sol·licitat el certificat per fer-ne ús i qualsevol administració que tingui seu electrònica.

En els documents administratius signats manualment, el peu de signatura conté les dades següents: la localitat; la data; el nom i cognoms del signant, i, si escau, el càrrec. En els documents signats electrònicament, amb la voluntat d'evitar tota informació supèrflua, l'única dada que necessàriament ha de constar al peu de signatura és el càrrec, quan escau, atès que la signatura electrònica s'associa a una persona, no a un càrrec.

En canvi, la localitat no cal que hi figuri, perquè els documents es poden signar des de qualsevol lloc. En els documents en què la localitat s'hagi d'explicitar, com ara els convenis i els contractes, aquesta s'ha de fer constar en el cos del document.

Pel que fa a la data i al nom i cognoms de qui signa, en principi tampoc cal fer-los constar al peu de signatura, perquè ja estan inclosos en les metadades de la signatura electrònica. Ara bé, és necessari que tant la data com el nom i els cognoms es visibilitzin en la imatge gràfica de la signatura electrònica.

Cal tenir present, a més, que, atès que les incoherències que hi pot haver entre el peu de signatura i la signatura electrònica (com ara la no coincidència entre les dates) no tenen cap repercussió en els efectes jurídics del document, els textos signats electrònicament també es poden redactar amb el peu de signatura dels documents signats de manera manuscrita. Si s'opta per aquesta solució, en el lloc on posàvem la rúbrica hi posarem la imatge gràfica de la signatura electrònica.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions