Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

base

1 1 f. [LC] Allò sobre què alguna cosa descansa. La base d'una estàtua.
1 2 f. [LC] Part inferior d'alguna cosa per on aquesta descansa sobre el seu suport. La base d'una muntanya.
1 3 f. [AQ] [AR] [LC] Part inferior d'un mur, d'un pilar, d'una columna, d'una torre, etc., diferent de la resta de la construcció per la forma, l'ornamentació, etc. La base d'una columna.
1 4 f. [MT] En mat., línia o pla del contorn d'una figura geomètrica sobre el qual hom imagina que aquesta descansa. L'àrea d'un triangle és igual a la meitat del producte de la seva base per la seva altura.
1 5 f. [AQ] [FIA] En topografia, geodèsia, astronomia, etc., línia acuradament determinada en llargària i en posició, que serveix d'origen per a determinar, per triangulació, les distàncies i les posicions relatives de punts i d'objectes remots.
2 1 f. [LC] Allò per què alguna cosa se sosté. La base del seu raonament. Aquests fets són la base de la seva teoria.
2 2 f. [LC] Part fonamental, essencial, d'una cosa. Les bases d'un tractat. Un dinar fet a base de plats de degustació.
2 3 f. [MD] Part d'un òrgan per on aquest va unit a un altre òrgan més cèntric.
2 4 f. [LC] Element o ingredient principal o essencial d'una mescla, d'un compost, d'un medicament, etc.
2 5 f. [ED] [LC] Conjunt de substàncies actives que causen l'acció principal i característica d'un preparat cosmètic. Base de maquillatge.
2 6 f. [FL] Part d'un mot a la qual poden afegir-se afixos flexius o derivatius.
3 1 f. [MT] En mat., conjunt d'elements d'una estructura, generalment no suprimibles, a partir dels quals hom pot generar-la. Base d'un espai vectorial. Base de subconjunts oberts d'una topologia.
3 2 f. [MT] Nombre del qual són funció tots els nombres d'una taula matemàtica, que ha servit per a construir aquesta taula. La base dels logaritmes neperians és el nombre e.
3 3 f. [MT] En un sistema de numeració, nombre d'unitats d'un ordre que componen una unitat de l'ordre superior. El nostre sistema de numeració té per base el nombre 10.
3 4 [MT] base d'una potència Nombre que caldrà prendre com a factor tantes vegades com indica l'exponent amb què és afectat.
4 1 f. [EL] Terminal d'un transistor bipolar.
4 2 [EL] base de temps Circuit que produeix un senyal periòdic en forma de dent de serra, emprat en els tubs de raigs catòdics per a l'escombratge de la pantalla.
5 f. [FIA] Distància entre dos telescopis els senyals dels quals es combinen per donar una imatge de molta resolució.
6 f. [IN] [LC] base de dades Estructura que permet rebre dades, emmagatzemar-les i extreure-les a petició d'usuaris múltiples i independents entre ells.
7 1 f. [SO] Conjunt dels membres efectius d'una organització formal que no ocupen càrrecs burocràtics ni directius.
7 2 m. i f. [LC] [SP] En diversos esports de pilota, jugador que distribueix el joc.
8 1 f. [LC] Allò que serveix com a element de referència. Preu base.
8 2 [ECT] base imposable Import sobre el qual recau un impost determinat.
8 3 [ECT] base liquidable Import que resulta de restar de la base imposable el valor dels conceptes considerats legalment deduïbles.
8 4 [ECT] base monetària Suma de bitllets i monedes emesos pel banc central d'un país més els dipòsits dels bancs en el mateix banc central.
8 5 [ECT] base de valor Quantitat física d'una mercaderia, simple o composta, el valor de la qual es pren com a unitat per a mesurar el valor, nominal o bé real, de les altres mercaderies.
8 6 [FL] base d'articulació Conjunt d'hàbits articulatoris que formen la pronúncia característica d'una llengua.
8 7 [FL] base de comparació Conjunt de trets fonològics comuns a dos o més fonemes en relació d'oposició.
8 8 f. [TRA] Distància compresa entre les dues alineacions que determinen la milla mesurada.
8 9 f. [AD] Disposició marc que permet un desplegament jurídic posterior de la matèria.
8 10 f. [DR] Condició general establerta per una llei de bases.
9 1 f. [DE] Complex d'instal·lacions on les unitats militars es recolzen per fer activitats, tant en temps de pau com en temps de guerra. Base aèria, base d'operacions, base logística, base naval.
9 2 f. [LC] [SP] En el beisbol, vèrtex del camp de joc.
10 f. [QU] Compost químic que és capaç de captar o d'acceptar ions d'hidrogen o protons procedents d'un àcid i que, en conseqüència, és capaç de neutralitzar els àcids per a formar sals i, en una solució aquosa, d'alliberar ions hidròxid (OH-).
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions