Resultats de la cerca frase exacta: 29

Criteris lingüístics
11. Documentació jurídica. La interlocutòria. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a la redacció d'aquest document cal tenir en compte els requisits establerts per la legislació vigent: ? articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial ? articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil ? article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal Segons l'article 208 de la [...]
12. Documentació jurídica. administratiu. Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
que té poders bastants per a aquesta representació. Habitualment, se sol·licita la devolució de l'escriptura de poder que presenta el pro- curador o la procuradora; aquesta petició pot aparèixer en aquest apartat o en un altressí. [...]
13. Documentació jurídica. La querella. Altressís  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la sol- licitud de devolució del poder del procurador o la procuradora. Pel que fa a l'estructura d'aquest apartat, proposem l'esquema següent: ALTRESSÍS 1. EXPOSO: DEMANO ( o SOL·LICITO): 2. EXPOSO: DEMANO ( o SOL·LICITO): etc. [...]
14. Sigles i acrònims. Pronunciació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
llegint-ne el desplegament CGPJ Consell General del Poder Judicial Cal tenir en compte que, sigui quina sigui la composició de la sigla, sempre es pot recórrer a les dues últimes opcions (el lletrejament i la lectura desplegada). [...]
15. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Identificació del procurador o la procuradora, de l'advocat o l'advocada, del judici i de les parts  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contrària i la identificació del judici. Pel que fa a la fórmula relativa als poders de representació, en els escrits no inicials no és imprescindible i, si hi apareix, es redueix a una remissió a les actuacions, atès que l'escriptura de poder ja ha estat presentada anteriorment. [...]
16. Noms referits a coses. Documentació oficial i disposicions normatives  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els títols de la documentació oficial i de les disposicions normatives es tradueixen sempre. En català: En castellà: document nacional d'identitat documento nacional de identidad declaració de la renda declaración de la renta Llei orgànica del poder judicial Ley orgánica del poder judicial Llei 17/ [...]
17. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació desplegada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
lletrejar. EV Els Verds CGPJ Consell General del Poder Judicial De vegades se'n fa un desplegament parcial. CCOO Comissions Obreres Comissions Aquest sistema de lectura es pot aplicar a qualsevol sigla, encara que tingui una altra possibilitat de pronunciació. IEC Institut d'Estudis Catalans Institut PSOE [...]
18. Documentació jurídica. Presentació. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acre- dito mitjançant l'escr iptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
19. Documentació jurídica. La denúncia. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
per la legislació vigent. La denúncia no requereix requisits formals especials; només cal tenir en compte, d'acord amb els articles 265 i 266 de la Llei d'enjudiciament criminal, que la denúncia es pot fer personalment o per mitjà d'un mandatari o d'una manda tària amb un poder especial, i que ha de [...]
20. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
querella, que són el fonament per a l'estructuració d'aquest document. D'acord amb l'esmentat article, la querella s'ha de presentar sempre per mitjà d'un procurador o una procuradora amb poder bastant i subscrita per un lletrat o una lle- trada, i ha de contenir la informació següent: 1r. El jutge o la [...]
Pàgines  2 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  Següent >>