Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1182/3Darrera versió: 16.08.2011

Títol

dos punts (signes de puntuació) 

Resposta

Els dos punts (:) són un signe gràfic que serveix per introduir informació. Es col·loquen sense deixar cap espai després de la paraula que els precedeix i deixant-ne un abans de la següent.

Els usos principals dels dos punts són els següents:

1. Introdueixen una enumeració d'elements, tant si l'enumeració és horitzontal com vertical. Per exemple:

Hem d'anar a buscar el material següent: folis, llibretes, bolígrafs  i retoladors.

Per formalitzar la inscripció cal:

— presentar un certificat mèdic,
— presentar una fotocòpia compulsada del títol i
— pagar l'import de la matrícula.

2. Es fan servir abans de posar un exemple:

L'article definit el s'apostrofa davant de mots començats amb vocal o hac. Per exemple: l'elefant, l'interès, l'home, etc.

3. Poden fer la mateixa funció que una conjunció o locució conjuntiva causal o de conseqüència:

No em podeu condemnar pel que he dit: la veritat no és cap delicte.

(No em podeu condemnar pel que he dit ja que la veritat no és cap delicte.)

4. Introdueixen una transcripció o citació del que ha dit alguna persona:

La consellera va dir: "És molt important per al país aconseguir bones infraestructures."

5. Es fan servir en cartes o circulars després de la salutació, tot i que és molt més habitual d'acompanyar-la amb una coma:

Benvolguts alumnes:

El motiu d'aquesta carta...

Però també: Benvolguts alumnes,

6. S'utilitzen com a símbol de la divisió, tot i que es considera que la barra horitzontal i l'obliqua faciliten més la lectura:

10 : 5 = 2

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Abreviacions