Resultats de la cerca frase exacta: 5

Ortografia catalana
1. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Pèrgam. Notem especialment els infi· nitius acabats en - èncer i -ènyer i alguns dels acabats en - èixer (convèncer , vèncer; atènyer, empènyer, estrènyer; aparèixer, conèixer, merèixer) i les formes de la pri­mera i segona persona del plural de l'imperfet d'indicatiu amb accent en el radical (crèiem [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sant (cf. santa), record (cf. recordar), tronc (cf. entroncar), llarg (cf. llarga). b) Darrere vocal o diftong tònics s'escriu sempre p, t i c, amb independència que en les formes flexives o en els derivats pugui aparèixer b, d o g. Així, no solament grup (cf. agrupar), llit (cf. llitera), sec (cf [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, s'escriu p, t, c, amb independència que en mots relacionats puguin aparèixer les consonants b, d, g: cop, drap, rep (rebre), llop (lloba); gat, esperit, perdut (perduda), vestit (vestidor); atac, enderroc, bec (begut), groc (groga) ? S'escriu t en els mots femenins acabats en -tat i -dat: dignitat [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
aparèixer en totes les posicions dins del mot, mentre que el so africat [? t?? ]? apareix principalment entre vocals i a final de mot. En els parlars occidentals i del Camp de Tarragona, en canvi, predomina el so africat [? t?? ]? en posi-ció inicial de mot o darrere de consonant. Entre vocals i a final de [...]
5. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
femenines dels adjectius conspicu, innocu, promiscu i vacu), evacuar, evacuació, ipe­ cacuana; cuejar, cueta, escuar (de cua); acuïtat, conspicuïtat, promiscuïtat, vacuïtat, vacúol. La grafia q pot aparèixer en altres posicions en mots estrangers no adaptats d'origen prin-cipalment asiàtic: Iraq (cf [...]