Resultats de la cerca frase exacta: 17

Criteris lingüístics
1. Documentació jurídica. La interlocutòria. Identificació de les parts litigants o de les persones interessades  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal fer constar la identificació de les parts litigants o de les persones interessades en el procediment, i els noms dels procuradors, si escau. Aquesta informació també pot aparèixer a l'apartat Fets . [...]
2. Documentació jurídica. La sentència. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Abans de la signatura acostuma a aparèixer alguna de les fórmules següents: Així ho disposo i ho signo. Així ho disposem i ho signem. Així ho pronuncio, mano i signo. Així ho pronunciem, manem i signem. Aquesta és la meva sentència, que pronuncio, mano i signo. Aquesta és la nostra sentència, que [...]
3. Documentació administrativa. La citació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta informació pot aparèixer al final o al començament del document. Si se situa al final del full, pot reduir-se a la indicació del nom i els cognoms de la persona des- tinatària. Si apareix al començament del document, pot ajustar-se a l'espai corres- ponent a la finestreta del sobre i sol [...]
4. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, Anna Martorell Pérez, notària de... En el cas d'un contracte més esquemàtic, aquestes dades poden aparèixer a la sig- natura. [...]
5. Documentació administrativa. El saluda. Identificació de qui saluda  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
- cindir-ne, tot i que en un document protocol·lari com és ara el saluda també hi poden aparèixer. [...]
6. Documentació administrativa. El recurs. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat han d'aparèixer les dades següents de la persona que interposa el recurs, també anomenada recurrent : el nom i els cognoms i el domicili o la identi- ficació del lloc i del mitjà que es prefereixin per a les notificacions. A més d'aquesta informació bàsica, aquest apartat recull [...]
7. Documentació administrativa. El certificat. Dades de l'emissor  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Encapçalen el certificat les dades de la persona que el lliura, que es limiten al nom, als cognoms i al càrrec que ocupa. Un cop expressats el nom i els cognoms, el càrrec ?que va en aposició? pot aparèixer directament després de la coma, o bé precedit per locucions com són ara com a o en qualitat [...]
8. Documentació jurídica. administratiu. Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
que té poders bastants per a aquesta representació. Habitualment, se sol·licita la devolució de l'escriptura de poder que presenta el pro- curador o la procuradora; aquesta petició pot aparèixer en aquest apartat o en un altressí. [...]
9. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sobre qualsevol altre fet del qual pugui dependre la validesa del judici i la procedència d'una sentència sobre el fons. Si es vol, cada un d'aquests aspectes pot aparèixer com a títol del paràgraf corresponent. [...]
10. Documentació jurídica. La interlocutòria. Part dispositiva  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
poden aparèixer decisions que afectin subjectes diferents, es poden fer servir formes impersonals com ara Disposem: Que es comuniqui... [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>