Resultats de la cerca frase exacta: 14

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. auditoría f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
auditoría f - auditoria f Examen de la situació econòmica d'una entitat a fi de comprovar si el seu estat patrimonial o financer reflecteix la realitat. [...]
2. Equivalències castellà - català. mancomunar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mancomunar v tr-mancomunar v tr Unir interessos, persones, entitats, etc., per a un fi. CA: Mancomunar esforços. Van mancomunar els pobles per a una prestació de serveis millor. Les cooperatives es van mancomunar. [...]
3. Equivalències castellà - català. bien de dominio público m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien de dominio público m-bé de domini públic / bé demanial / demani m Bé que pertany a una entitat pública i és destinat directament al compliment d'un fi públic propi del seu titular. [...]
4. Documentació administrativa. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'acta és un document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat, a fi que n'hi hagi constància ( Diccionari de la llengua catalana ). [...]
5. Equivalències castellà - català. trazabilidad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
trazabilidad f - traçabilitat f Capacitat de reproduir l'historial d'un producte (matèries primeres amb què s'ha elaborat, lloc on s'ha fet, etc.) a fi de localitzar ràpidament l'origen dels problemes que puguin sorgir en la seva elaboració o distribució i evitar-los en el futur. [...]
6. Equivalències castellà - català. dar vista a v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dar vista a v tr - donar vista a / sotmetre a vista v tr Exposar, durant un termini concret, un expedient o una documentació a fi que les parts interessades puguin examinar-ho i actuar en conseqüència. ES: Dar vista al expediente. Dar vista a la documentación. CA: Donar vista a l'expedient. [...]
7. Equivalències castellà - català. ruegos y preguntas m pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ruegos y preguntas m pl-precs i preguntes m pl / torn obert de paraules m Torn obert d'intervencions a la fi d'una sessió d'un òrgan col·legiat, d'una corporació, etc. NOTA: La forma més general és torn obert de paraules; la forma precs i preguntes es reserva per a certes entitats en què la [...]
8. Documentació administrativa. El recurs. Sol·licitud  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat cal indicar la petició concreta, és a dir, si es demana la revocació de la resolució objecte de recurs o si es demana que es modifiqui en un sentit deter- minat. Cal que la redacció sigui clara i senzilla. Aquest apartat també pot incloure remissions a les al·legacions a fi [...]
9. Documentació administrativa. La citació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La citació forma part del grup de documents que podem aplegar sota el terme convo- catòria . Així, doncs, la citació és una convocatòria per mitjà de la qual es demana la presèn- cia d'algú en un lloc a fi de realitzar un tràmit administratiu. La citació es pot fer per a un dia i una hora [...]
10. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Ordre del dia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, llevat de les sessions constitutives, s'inicia amb el punt Lectura i apro- vació de l'acta de la reunió anterior. El darrer punt de l'ordre del dia és el Torn obert de paraules, que és el període obert d'intervencions a la fi d'una sessió d'un òrgan col·legiat. Pel que fa a les [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>