Resultats de la cerca frase exacta: 9

Fitxes de l'Optimot
1. 'malinterpretar' o 'mal interpretar'?
Font Fitxes de l'Optimot
A diferència de determinats verbs compostos, com ara malgastar, que s'escriu amb els dos components aglutinats, l'expressió mal interpretar s'escriu amb els dos termes separats. Per exemple: No em mal interpretis: jo no volia dir això (i no No em malinterpretis). Ha mal interpretat les meves [...]
2. Elisió de la preposició en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
) Hem comprat un petit obsequi als monitors de menjador i d'acollida. (l'obsequi és compartit entre els monitors de menjador i els d'acollida) Si es repeteix la preposició, tot i que també es pot interpretar que els complements coordinats constitueixen un tot unitari, se sol interpretar que són [...]
3. Participi del verb 'matar': 'matat' o 'mort'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes del participi del verb matar són matat, matada, matats, matades. Ara bé, quan es pot interpretar un subjecte que realitza l'acció voluntària de matar, aleshores aquest verb també admet les formes de participi mort, morta, morts, mortes. Per exemple: La princesa ha matat el drac. La [...]
4. a mitges
Font Fitxes de l'Optimot
a mitges. El treball de filosofia? Encara el tinc a mitges! En alguns casos, aquests dos significats es poden confondre. Per exemple, en la frase Vam fer el text a mitges es pot interpretar que el text el van fer entre dues persones, o bé que el text es va deixar sense acabar. En aquests casos [...]
5. És correcta la construcció passar per?
Font Fitxes de l'Optimot
primari. Així, a L'aprovació d'aquests tràmits passa pel Parlament podem interpretar que l'aprovació ha d'arribar al Parlament. Ara bé, si la relació entre el sentit primari i el figurat és tan allunyada que es pot substituir clarament per un altre verb, s'ha de fer el canvi. Ho podem veure en els [...]
6. Apostrofació davant de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
que s'escriuen amb una essa inicial seguida d'una consonant, en el cas que s'hagin d'apostrofar, no es parteixen de manera que quedi la essa a final de ratlla i la resta de la paraula a la ratlla de sota. S'aconsella fer la partició de la manera següent: Van interpretar l'Sta- bat Mater de [...]
7. Noms dels subapartats de l'escrit de proposició de prova
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms dels subapartats de l'escrit de proposició de prova habitualment comencen amb adjectius com ara documental, testifical o pericial cal·ligràfica, que poden tenir com a antecedent tant proves com mitjans de prova. Es considera que aquestes formes són possibles i que es poden interpretar [...]
8. claudàtors (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
estan entre parèntesis. Per exemple: (Hi ha altres maneres d'interpretar aquest text [v. epígraf 2.7]). 2. S'utilitzen per tancar els punts suspensius que indiquen que en una transcripció s'ha suprimit algun fragment o expressió. Per exemple: D'altra banda, aquestes denominacions [...] apareixen ja [...]
9. ambigüitat (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
L'ambigüitat en una frase és ocasionada per la possibilitat que es pugui interpretar de dues maneres diferents. En aquests casos la puntuació, i concretament la coma, és un recurs útil per desfer aquesta ambigüitat. Per exemple: Va veure un home amb uns binocles. (L'home que el subjecte va veure [...]