Resultats de la cerca frase exacta: 3

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[k] qu queixal, quinze, boques, adquirir; Miquel, Raquel; Queralbs, Tòquio Hug, Sigfrid k karate, koiné, kurd, whisky; Kant, Kenya, Kuwait, Pakistan A la columna de la grafia, la lletra v representa la pronúncia [b] en els parlars en què s'ha perdut la distinció entre [b] i [v]. Així mateix, en [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
d'una e o d'una i: quedar, quinze, esquer-ra, tranquil (§?2.7.4.1b). En els altres casos, qu són dues lletres que representen dos sons successius: quatre, Lasquarri, quota. 30 2.1.3.3 Els dígrafs rr i ss representen, respectivament, els sons [r] i [ s ] entre vocals a l'interior de mot: te rr a , a rr [...]
3. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sonora llit, millor, vell [s] Consonant fricativa alveolar sorda sou, cansa, pols, pas, cent, fàcil, tercer, raça, força, març, massa, conscient [z] Consonant fricativa alveolar sonora rosa, trànsit, zero, ozó, quinze [ t?s ] Consonant africada alveolar sorda potser, tsar, adscriure [ d?z ] Consonant [...]