Resultats de la cerca frase exacta: 3

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[k] qu queixal, quinze, boques, adquirir; Miquel, Raquel; Queralbs, Tquio Hug, Sigfrid k karate, koin, kurd, whisky; Kant, Kenya, Kuwait, Pakistan A la columna de la grafia, la lletra v representa la pronncia [b] en els parlars en qu s'ha perdut la distinci entre [b] i [v]. Aix mateix, en [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
d'una e o d'una i: quedar, quinze, esquer-ra, tranquil (?2.7.4.1b). En els altres casos, qu sn dues lletres que representen dos sons successius: quatre, Lasquarri, quota. 30 2.1.3.3 Els dgrafs rr i ss representen, respectivament, els sons [r] i [ s ] entre vocals a l'interior de mot: te rr a , a rr [...]
3. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
sonora llit, millor, vell [s] Consonant fricativa alveolar sorda sou, cansa, pols, pas, cent, fcil, tercer, raa, fora, mar, massa, conscient [z] Consonant fricativa alveolar sonora rosa, trnsit, zero, oz, quinze [ t?s ] Consonant africada alveolar sorda potser, tsar, adscriure [ d?z ] Consonant [...]