Resultats de la cerca frase exacta: 7

Criteris lingüístics
1. Documentació jurídica. Presentació. Formulació de la demanda  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, telèfon, fax, etc. [...]
2. Documentació administrativa. La sol·licitud. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recull les dades opcionals que es consi- derin pertinents: lloc i data de naixement, professió, telèfon, etc. [...]
3. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sol·licitud d'inscripció a cursos de formació Dades personals Cognoms i nom DNI Domicili Telèfon Municipi Codi postal Categoria administrativa Destinació Exposició de fets 1. 2. 3. Sol·licitud Signatura Localitat i data ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA [...]
4. Documentació administrativa. El recurs. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
les dades opcionals que es considerin perti- nents, com ara el número de document nacional d'identitat i el telèfon. [...]
5. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 769 00 34. EXPOSO: Que sóc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política Lingüística del [...]
6. Documentació administrativa. La carta. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, us recomanem l'opuscle Majúscules i minúscules , editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que podeu adquirir a la Llibreria de la Generalitat, Rambla dels Estudis, 118, telèfon 933 026 462. Sobre aquesta qüestió, també podeu consultar el web de la llengua catalana, apartat [...]
7. Documentació administrativa. El recurs. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Albert Cases Pérez, amb el DNI 23 321 234, domiciliat a Arnes, carrer de Santa Anna, 19, CP 43597, telèfon 977 435 325, FORMULO RECURS D'ALÇADA D'acord amb els articles 107, 110, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú [...]