Resultats de la cerca bàsica: 13

Ortografia catalana
1. La grafia dels mots. LES CONTRACCIONS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
nom d'una entitat o d'un grup, o bé del títol d'una obra o d'una publicació, i s'escriu, per tant, amb la inicial en majúscula: està subscrit a El Temps (publicació periòdica), l'obertura d'Els mestres cantaires de Nuremberg (òpera), passem per Els Quatre Gats (cerveseria). c) Quan l'article forma [...]
2. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
interior de mot aquests sons adopten la sonoritat de la consonant següent; per tant, els sons sords són solament possibles davant d'un sord, i els sonors, davant d'un sonor. En conseqüència, un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordinàriament ser veix per a la representació del so sonor [...]
3. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
2.7.4.1c, respectivament): aigües, llengües, següent, Güell, lingüista, pingüí, argüiria, Güives, Aigüissi (barranc de l'Alta Ribagorça), delinqüent, obliqües, pasqües, aqüífer, terraqüi, ubiqüitat. Cal tenir en compte que la u dels grups gua, guo, qua i quo es pronuncia sempre; per tant, la u no ha [...]
4. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
respon a una pronúncia aspirada de la llengua originària que en català no se sol conser-var i, per tant, la h té només un valor etimològic. En altres manlleus, però, si no estan prou aclimatats al sistema fonètic català, la grafia h serveix per a representar el so [h], que és la pro-núncia més habitual [...]
5. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: à.gui.la, di.a.lèc.ti.ca, i.nèr. ci.a, in.gè.nu.a, màr.fe.ga, pa.rrò.qui.a, pi.rà.mi.de, sín.te.si, Úr.su.la. En la classificació dels polisíl·labs en aguts, plans i esdrúixols, convé tenir en compte les regles següents: a) La i i la u febles situades entre dues vocals són semivocals, i per tant formen [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
representa el so [ ? ] perquè la i no es pronuncia (reixa, dibuix), men-tre que en la major part de parlars occidentals la i sí que es pronuncia i, per tant, la grafia del so [ ? ] en re[ j? ]xa, dibu[ j? ] és x (reixa, dibuix). A la segona fila corresponent a la grafia tz, l'alternança de la pronúncia [ d?z [...]
7. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
discurs ple de has! i hums! f ) No s'apostrofa davant els símbols: el H és un gas molt volàtil, 10 mg de As (llevat dels de la rosa dels vents, que es tracten com si fossin sigles: tant bufa de l'E com de l'O). Però és prefe-rible apostrofar davant dels compostos d'especialitat en què el primer element és [...]
8. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
'ns-el, escriure'ns -ho; renta't, desfer-se't; porta'l, du'l, creu-te'l, li'l compro; porti'ls, colliu-me'ls, te'ls comprarem, dona'ls-el, dugui'ls -hi; perdre's; treure'n, se'n va, porti-me'n, recordar-te'n, se me'n riu. No s'apostrofen, per tant, els pronoms darrere d'un verb acabat en u amb valor semivocàlic [...]
9. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
hereditaris s'escriu b o v segons la pronúncia d'aquelles regions que han conservat viva l'antiga distinció entre els dos sons (illes Balears, part del País Valencià, Camp de Tarragona, l'Alguer), per damunt de qualsevol consideració de caràcter etimològic. S'escriu, per tant, cavall (malgrat CA b ALLUS ), [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels grups de sons [gz] i [ks]: cc, cs, cz, gs, gz i x Els grups [gz] i [ks] presenten diverses solucions gràfiques. La grafia x tant pot representar el grup [gz] com el grup [ks]. Cal parar esment en el vocabulari afectat en cada cas. a) S'escriu x principalment en cultismes i en la [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>