Resultats de la cerca bàsica: 42

Ortografia catalana
1. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'alfabet català prové de l'alfabet llatí i consta de vint-i-sis lletres, ordenades se-gons un sistema convencional, de la manera que mostra el quadre 1. Cada lletra té dues formes diferents: la lletra minúscula (o, simplement, minús-cula), que és la lletra d'escriptura o impressió ordinària i que [...]
2. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons i el valor fònic de les lletres L'ortografia catalana s'ha establert procurant que l'escriptura representi la màxima correspondència amb les pronúncies dels diferents parlars, tenint en compte, complementàriament, els criteris etimològics i les tradicions gràfiques. Per aquest [...]
3. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les lletres modificades Hi ha lletres que es poden modificar amb signes afegits, els diacrítics, per a indi-car un valor distint del que tindria la lletra corresponent sense el diacrític. Amb l'addició dels diacrítics, aquestes lletres esdevenen lletres modificades i representen valors concrets [...]
4. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Els dígrafs 2.1.3.1. Com hem dit més amunt a propòsit de la correspondència entre sons i lletres (§?2.1.1c), hi ha determinats sons que no es representen mitjançant una sola lletra, sinó amb una combinació de dues, els dígrafs. Un dígraf és un grup de dues lletres que representa un únic so [...]
5. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les consonants són les lletres b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y i z, que representen els sons consonàntics, i també h, que només es pronuncia en casos molt especials (com en ehem, halar o hitlerià; §?2.9.2). Igualment representen sons consonàntics les grafies modificades ç i [...]
6. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Sobre l'ocurrència dels sons oclusius, fricatius i africats en fi de síl·laba, convé tenir present: a) Que en posició final absoluta de mot solament és possible la realització sorda. En con-seqüència, en aquesta posició un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordinà-riament servei [...]
7. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons vocàlics tònics L'ús de les grafies vocàliques en el vocalisme tònic general és unívoc i no es pres-ta a confusió en la mesura que a cada so vocàlic li correspon la seva grafia vocàlica, amb el benentès que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra, comparteix [...]
8. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. QUADRE 7 Correspondència entre els sons vocàlics i llurs grafies en síl·laba àtona [a] [ ? ] [e] [i] [o] [u] a e i o u 33 Les lletres QUADRE 7 (Continuació) Correspondència entre els sons vocàlics i llurs grafies en síl·laba àtona SO GRAFIA EXEMPLES PARLARS PARLARS OCCIDENTALS ORIENTALS [a] [ ? ] a [...]
9. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, anhel, anhídrid, conhort, exhaurir, inhalar, inherent, inhibir, inhòs-pit, subhasta, tothom, transhumància; ahir, alcohol, aldehid, anihilar, cohesió, cohibir, cohort, dehiscent, nihilisme, prohibir, subtrahend, vehemència, vehicle. 83 Les lletres Així mateix, es manté la h originària en mots presos [...]
10. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En alguns casos, però, la h representa la pronúncia aspirada de la consonant aproximant glotal sorda [h]: 84 x 2.10 a) Interjeccions com ehem!, ha! ha! ha!, hum!, ahà! b) El verb halar 'menjar', d'origen caló. c) En mots manllevats de les llengües que tenen h aspirada (com l'anglès, l'ale-many o l' [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>