Resultats de la cerca bàsica: 31

Criteris lingüístics
1. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La invitació és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població, nom del mes escrit en lletres i any escrit en xifres. [...]
2. Sigles i acrònims. Formació. Duplicació de lletres  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan es formi una sigla s'ha d'evitar la duplicació de lletres com a marca de plural. * AVV associació de veïns * SSTT serveis territorials Tanmateix, es conserva la duplicació en aquells casos ja consolidats per l'ús, especialment quan es tracti de sigles o acrònims corresponents a noms d' [...]
3. Documentació jurídica. La sentència. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
qüestions que cal re soldre), les proves que s'hagin proposat i practicat i els fets provats, si s'escau. Aquest apartat s'ha de redactar en paràgrafs separats i numerats. Si a l'encapça- lament s'ha fet servir una estructura esquemàtica, els fets es poden numerar amb xifres aràbigues; si l'encapçalament té [...]
4. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
è 5è. cinquè 5a 5a. cinquena Tot i que és més recomanable seguir aquestes indicacions, també és possible utilitzar les lletres volades en les abreviatures dels nombres ordinals. En aquest cas, d'acord amb el que s'ha fet tradicionalment en tipografia, cal escriure l'ordinal amb un punt, que ha [...]
5. Documentació jurídica. La querella. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics, s'exposen de manera de la querella en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. [...]
6. Documentació jurídica. administratiu. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. [...]
7. Documentació administrativa. El saluda. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El saluda és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població (ja impresa), nom del mes escrit en lle- tres i any escrit en xifres. [...]
8. Documentació jurídica. La querella. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat pot tenir com a encapçalament les expressions Exposició de fets, Relació de fets o, simplement, Fets . Com ja s'ha indicat anteriorment, els fets s'han de redactar de manera ordenada, clara i concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. [...]
9. Sigles i acrònims. Escriptura. Punts i espais  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles i els acrònims s'escriuen sense deixar espais en blanc entre lletres i sense marcar la suspensió de mots amb punts. * D.O.G.C. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya * D G P L Direcció General de Política Lingüística [...]
10. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles que es llegeixen lletra a lletra mantenen sense neutralitzar la vocal tònica del nom de cada lletra, però tenen un accent més fort sobre el nom de l'última. NBA ena-be-a UPC u-pe-ce IBM i-be-ema Aquestes sigles s'han de llegir fent servir el nom català de les lletres, que cal pronunciar [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>