Resultats de la cerca criteris: 696

91. Documentació administrativa. La invitació. Informació complementària  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Segons en quins actes cal confirmar l'assistència. El lloc adequat per indicar-ho és després de la data del document. En general tothom qui és convidat acostuma a dur la invitació a l'acte. Hi ha ocasions en què el control de l'entrada és més rigorós i convé recordar que és imprescindible presentar [...]
92. Documentació administrativa. La invitació. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat podem trobar el detall dels documents que s'annexen a l'ofici. També hi poden figurar, si no apareixen a l'apartat de les referències, les inicials (en majúscules) de qui redacta l'ofici separades per una barra inclinada de les inicials (en minúscules) de qui mecanografia o transc [...]
93. Documentació administrativa. La sentència. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les fórmules acostumen a ser estructures fixades que presenten poques variacions. En aquest cas la frase final que s'utilitza és la següent: El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta . [...]
94. Documentació administrativa. La sentència. Temes pendents  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem dit, aquest apartat és opcional. Els temes pendents poden quedar pen- dents perquè així ho hagin acordat els membres de l'organisme per manca d'infor- mació, per exemple, o perquè no hi ha hagut prou temps. En el primer cas, formen deduir de l'ordre del dia de la convocatòria. Altrament [...]
95. Documentació administrativa. La sol·licitud. Dades personals  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat apareixen les dades següents de la persona interessada o de qui la representi: el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili o la identificació del lloc i del mitjà que es prefereixin per a les notificacions. A més d'aquesta informació bàsica, aquest apartat [...]
96. Documentació administrativa. La sol·licitud. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els diferents elements que configuren la imatge gràfica d'aquest document (usos de la negreta, cursiva, caixa alta o majúscules, marges, interlineats, etc.) presenten varia cions. D'entrada, cal tenir en compte que sovint el redacta una persona particu- lar i que, per tant, la tria d'aquests [...]
97. Documentació administrativa. La sol·licitud. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades personals Exposició de fets 1. 2. 3. Sol·licitud Signatura Datació Destinació [...]
98. Documentació administrativa. La sol·licitud. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades personals EXPOSO: Exposició de fets DEMANO: Sol·licitud Datació Signatura Destinació [...]
99. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sol·licitud d'inscripció a cursos de formació Dades personals Cognoms i nom DNI Domicili Telèfon Municipi Codi postal Categoria administrativa Destinació Exposició de fets 1. 2. 3. Sol·licitud Signatura Localitat i data ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA [...]
100. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 769 00 34. EXPOSO: Que sóc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política Lingüística del [...]
Pàgines  10 / 70 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>