Resultats de la cerca criteris: 195

91. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sintagmes nominals. (En aquests casos, s'acostuma a ometre el signe de puntuació al final de cada element enumerat.) Per exemple: «Cal presentar la documentació següent: ? certificat d'inscripció al Registre Mercantil ? document nacional d'identitat ? etc.» Però, quan una enumeració està formada per [...]
92. Equivalències castellà - català. enterado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
enterado m - coneixement m Declaració que fa una persona o un òrgan administratiu mitjançant la qual notifica que s'ha assabentat del contingut d'un document o d'un acte administratiu. NOTA: Quan s'usa al peu d'un document com a fórmula que precedeix una signatura, l'equivalència en català és n'he [...]
93. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret , Fonaments jurídics o Raonaments jurídics , s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. només hi hagi un fonament de dret [...]
94. Introducció. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest treball s'ha adoptat una classificació de les abreviacions basada en tres grans grups: abreviatures, sigles i acrònims, i símbols. No s'han desenvolupat àmpliament alguns aspectes que, tot i tenir-hi una relació, no són objectiu prioritari en el camp del llenguatge administratiu, sinó que [...]
95. Noms referits a éssers animats. Personatges històrics, contemporanis i de ficció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Nonato Josuè Josué 2. Per al rus, vegeu la «Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català» de l'Institut d'Estudis Catalans a Documents de la Secció Filològica. III. Barcelona: 1996. 11 Calixt III Calixto III Aristòtil Aristóteles Ramon Llull Raimundo Lulio la [...]
96. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'any 1997 l'aleshores Direcció General de Política Lingüística publicava l'opuscle Abreviacions, amb la intenció de posar a l'abast dels lectors unes orientacions lingüístiques sobre un aspecte convencional de la llengua que, si bé no es pot considerar que sigui bàsic, sí que és un recurs molt [...]
97. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu [...]
98. Documentació administrativa. La carta. Salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal ajustar la fórmula de salutació al to de la relació que s'expressi en el cos de la carta. Les fórmules més habituals són les següents: Distingit senyor, distingida senyora . És adequada per a comunicacions solemnes i de màxima consideració. . És la més general i a la vegada és respectuosa i [...]
99. Equivalències castellà - català. considerando m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
considerando m-atès / considerant m Cada una de les raons essencials que han dut a fer un decret, una sentència, un dictamen, una resolució, etc., exposades al principi del document. NOTA: Es diu així perquè cada raó sol estar introduïda pelmot atès (o atesa si va seguit d'un substantiu femení) o [...]
100. Equivalències castellà - català. decomiso m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
i, en l'emfiteusi, a l'acte de retornar el domini útil d'un immoble al seu propietari si el censatari no paga. [...]
Pàgines  10 / 20 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>