Resultats de la cerca criteris: 129

91. Noms referits a llocs. L'article i els topònims  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cas que el topònim no tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada, l'article originari que forma part del topònim es tracta com una part inalterable del topònim i s'escriu sempre en majúscula. En català: En castellà: recorregut per l'Empordà recorrido por L'Empordà aeroport del Prat de [...]
92. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d'Olot, davant del crèdit derivat de les actuaci- ons del judici executiu 86/2001, tramitades en aquest Jutjat a instància de l'entitat mercantil Construccions Camps contra Josep Solà Mercader. Ordeno que no es lliuri cap quantitat a la part demandada [...]
93. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació desplegada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Hi ha sigles que s'utilitzen en la llengua escrita, però que no solen llegir-se com a sigles, sinó que es verbalitzen fent servir la denominació de la qual deriven. Es tracta, generalment, de sigles de dues lletres o de sigles que no es poden llegir com a mot i que resulta llarg o complicat [...]
94. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'acte o hi assistiran ? necessitat de presentar la invitació Pel que fa als criteris generals de redacció, cal tenir en compte que els tractaments que s'utilitzen en la redacció d'invitacions són la tercera persona del singular per a qui convida i per a la persona destinatària. Ara bé, si no s'esmenta [...]
95. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
determinació i l'efectivitat de les responsabilitats en les quals hagi pogut incórrer la part demandada, atès que ha transcorregut el termini legal i no s'ha consignat ni fiançat l'import del deute esmentat. 2. D'acord amb l'article 10 de la Llei de suspensió de pagaments, és procedent con- vocar la junta [...]
96. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fan constar el nom i els cognoms del destinatari o la destinatària i la informació sobre el motiu de la salutació (agraïment, felicitació, etc.), per mitjà d'un text ben breu. Com veiem, doncs, just després del verb principal, saluda , que és transitiu, hi apa- reix el [...]
97. Documentació jurídica. Presentació. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
peticions que la part demandant formuli amb caràcter subsidiari, és a dir, per al supòsit en què el tribunal no admeti les peticions principals. Després del verb principal amb què s'expressa l'objecte de la demanda ( demano o sol- licito ), és optatiu que hi aparegui el destinatari de la sol·licitud ( al [...]
98. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
PAAU les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat els EUA els Estats Units d'Amèrica En alguns casos, el gènere i el nombre d'una sigla o un acrònim corresponen a conceptes genèrics als quals s'associen semànticament o a elements elidits. l'AVE (tren) el TERMCAT (centre, organisme) un IBM [...]
99. Abreviatures. Numerals ordinals  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
amb xifres romanes, no es fa servir cap marca d'abreviació i no s'escriu cap lletra a continuació de la xifra. Aquests ordinals solen utilitzar-se en l'escriptura de noms de congressos, festivals, fires, competicions esportives, etc. III Trobada de Viles Històriques I Jornades Nacionals de Dietètica [...]
100. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
'Administració electrònica l'administració electrònica de l'enquesta Designacions d'òrgans de gestió La mateixa norma de les institucions s'aplica als òrgans de gestió d'organismes i entitats oficials i no oficials. Exemples: la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès tots els ateneus han de tenir una junta directiva Consell [...]
Pàgines  10 / 13 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>