Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
151. Noms referits a llocs. Divisions territorials i accidents geogràfics  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la llengua d'arribada. 29 Si es tracta d'estats de formació recent amb noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal limitar-se a fer una adaptació del nom original a la grafia de la llengua d'arribada, com hem dit en el cas dels noms propis de persona. En català: En castellà: Catalunya Cataluña [...]
152. Documentació jurídica. administratiu. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
distingir quatre modalitats d'aquest recurs: el tradicional, dirigit contra actes de l'Administració, expressos o presumptes, un cop exhaurida la via administrativa; el que, de manera directa o indirecta, versa sobre la legalitat d'alguna disposició gene- ral; el recurs contra la inactivitat de l' [...]
153. Equivalències castellà - català. de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc-del doble [o triple, o quàdruple, o quíntuple, o sèxtuple, etc.] loc Dit de la multa o sanció el valor de la qual és dues [o tres, o quatre, o cinc, o sis, etc.] vegades el cost del dany causat o del valor d'un robatori [...]
154. Equivalències castellà - català. acción negatoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acción negatoria f - acció negatòria f Acció per mitjà de la qual el propietari d'una finca pot fer cessar les pertorbacions il·legítimes del seu dret que no siguin objecte de l'acció reivindicatòria i exigir que no se'n tornin a produir en el futur. [...]
155. Equivalències castellà - català. cumplimentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cumplimentar v tr-emplenar / omplir v tr Posar les dades en un imprès o en un formulari que té fixats els espais que han de contenir aquestes dades. NOTA: El verb omplir té un sentit més general; amb aquest sentit és preferible fer servir el verb emplenar. [...]
156. Equivalències castellà - català. sobreprima f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sobreprima f - sobreprima f Prima afegida que el prenedor d'una assegurança ha de pagar en un determinat moment per tal de compensar l'augment de risc, per un canvi en el bé assegurat, un augment del seu valor, la inclusió d'un risc complementari, etc. [...]
157. Documentació jurídica. La provisió. Dades del jutjat o del tribunal  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fa constar la identificació del jutjat o el tribunal que dicta la resolució. [...]
158. Equivalències castellà - català. destajar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
destajar v tr - alfarrassar / escarar v tr Fixar per endavant el preu d'una feina. [...]
159. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tramitacions s'escriuen amb minúscules en tots els casos. Exemples: 32 el Dictamen de la Comissió de... un dictamen de comissió la Proposta de resolució subsegüent a? la Resolució 63/II del Parlament de Catalunya, el BOPC publica totes les sobre? resolucions del Parlament la Proposició no de llei sobre... el [...]
160. Símbols. Escriptura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els símbols s'escriuen en lletra rodona i no porten mai punt abreviatiu. FF franc francès min minut Per qüestions tipogràfiques es poden escriure en cursiva; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic. el símbol de metre és m, escrit en minúscula i sense punt Poden anar seguits d'un punt si [...]
Pàgines  16 / 47 
<< Anterior  Pàgina  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Següent >>