Resultats de la cerca criteris: 957

151. Noms referits a éssers animats. Formes de tractament  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El criteri general és traduir a la llengua d'arribada les formes de tractament o de designació genèrica de les persones que precedeixen els noms propis i les formes protocol·làries de tractament, tant si s'expressen de forma desplegada com abreujada. En català: En castellà: el senyor Pedro García [...]
152. Documentació jurídica. administratiu. Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquí figura la identificació de la persona o les persones que interposen el recurs i de l'advocat o l'advocada. Si les persones recurrents actuen representades per un procurador o una procuradora, hi figuren també el nom i els cognoms del procurador o la procuradora i una fórmula per fer constar [...]
153. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Ordre del dia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, llevat de les sessions constitutives, s'inicia amb el punt Lectura i apro- vació de l'acta de la reunió anterior. El darrer punt de l'ordre del dia és el Torn obert de paraules, que és el període obert d'intervencions a la fi d'una sessió d'un òrgan col·legiat. Pel que fa a les [...]
154. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Salutació i comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els apartats dedicats a la salutació i al comiat són optatius. Les fórmules que s'utilit- zen habitualment en aquest document són senyor o senyora per a la salutació i ben atentament o atentament per al comiat. [...]
155. Equivalències castellà - català. bien de dominio público m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien de dominio público m-bé de domini públic / bé demanial / demani m Bé que pertany a una entitat pública i és destinat directament al compliment d'un fi públic propi del seu titular. [...]
156. Equivalències castellà - català. carga de la prueba f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
carga de la prueba f - càrrega de la prova f En un procés, obligació que correspon a la part demandant de provar els fets constitutius del seu dret, i a la part demandada de provar els fets impeditius, extintius o excloents d'aquell dret. [...]
157. Equivalències castellà - català. citar de remate v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
citar de remate v tr-citar a execució v tr Citar a termini un deutor demandat perquè comparegui en un judici executiu, una vegada practicada la diligència d'embargament dels seus béns. [...]
158. Equivalències castellà - català. cuerpo de(l) delito m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cuerpo de(l) delito m - cos del delicte m Persona o cosa en la qual o amb la qual s'ha comès un delicte; fet principal que constitueix un delicte. [...]
159. Equivalències castellà - català. derechos de autor m pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
derechos de autor m pl - drets d'autor m pl Drets morals i d'explotació que té l'autor d'una obra literària, artística o científica. NOTA: Els drets morals, en tant que indisponibles, són irrenunciables i inalienables, mentre que els drets d'explotació, en tant que disponibles, són negociables i [...]
160. Equivalències castellà - català. fundamentos de derecho m pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fundamentos de derecho m pl - fonaments de dret m pl Conjunt de normes que s'apliquen en tractar un cas, en fer una resolució, etc. Apartat on s'exposen de manera succinta els fonaments jurídics de la demanda, la querella i la interlocutòria. [...]
Pàgines  16 / 96 
<< Anterior  Pàgina  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  Següent >>