Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
11. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Unió Empresa- rial de l'Anoia i la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia per a la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic REUNITS D'una banda, el senyor __________________________, president del Consorci per [...]
12. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa i jurídica. Aquests principis es basen tant en l'estructuració lògica i en blocs homoge- nis com en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa. La documentació administrativa i jurídica parteix [...]
13. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de les parts contractants  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat apareixen el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili de les persones o entitats que subscriuen el contracte o el conveni i la referèn- cia a la condició amb què actuen, és a dir, si actuen en representació d'una altra per- sona o d'una entitat, o en nom [...]
14. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta part, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta. Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula [...]
15. Documentació administrativa. El certificat. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació apareix aïllada abans de la signatura com a mesura de protecció d'aquesta dada, ja que el certificat és un document que no es registra. La constatació en el registre de la tramesa d'un certificat es fa per mitjà de l'ofici que l'acompanya. [...]
16. Documentació administrativa. El certificat. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les cir- cumstàncies que consten en arxius, registres [...]
17. Documentació administrativa. El certificat. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tenint en compte que el nom i el càrrec de qui signa apareixen en el primer bloc d'informació, només cal signar i prou. Pel que fa al vistiplau, si n'hi ha, cal expressar el càrrec després dels dos verbs coor- dinats ( Vist i plau ), signar i consignar-hi el nom i els cognoms, si el càrrec no [...]
18. Documentació administrativa. El recurs. Al·legacions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt s'exposen els fonaments de dret i els motius en què es basa la inter- posició del recurs. També s'hi fan constar els documents que s'adjunten. Pel que fa a la redacció, convé que sigui clara i succinta i cal presentar en paràgrafs separats cada al·legació. [...]
19. Documentació administrativa. El recurs. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació inclou l'expressió del lloc i la data. Pot anar abans o després de la signa- tura. [...]
20. Documentació administrativa. El recurs. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Document per mitjà del qual la persona interessada demana a l'Administració que anul·li o modifiqui una resolució o un acte administratiu, perquè el considera perjudi- cial per als seus drets. La Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novem- bre, de règim jurídic [...]
Pàgines  2 / 47 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>