Resultats de la cerca criteris: 593

11. Documentació administrativa. El certificat. Fórmula de certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem dit, la fórmula de certificació o fórmula final acostuma a ser impersonal. Es tracta d'una fórmula fixa, que a partir d'una estructura bàsica, pot presentar algunes variacions: I, perquè així consti, signo aquest certificat. I perquè consti signo aquest certificat. I, perquè consti i a [...]
12. Documentació administrativa. El certificat. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació apareix aïllada abans de la signatura com a mesura de protecció d'aquesta dada, ja que el certificat és un document que no es registra. La constatació en el registre de la tramesa d'un certificat es fa per mitjà de l'ofici que l'acompanya. [...]
13. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
complement directe, en aquest cas representat pel nom de la persona a qui s'adreça el document. Per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la preposició a . Així escriurem: «La directora de... / Saluda / el senyor... o la senyora...». Hem assenyalat que el text ha de ser ben breu, perquè [...]
14. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si es fa servir l'estructura tradicional, menys esquemàtica, l'expressió de la data i el lloc apareix a l'inici del document. signatures. [...]
15. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Finalitat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt es detalla el motiu o objectiu del contracte o del conveni: adjudicació d'una obra pública, adjudicació d'un subministrament, constitució d'una societat civil, formalització d'una compra, lloguer d'un habitatge, contractació d'un treballador, edició d'una obra literària, acord de [...]
16. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Pactes  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat presenta els diferents pactes o les clàusules que s' estipulen o ator- guen . Pot començar amb una de les expressions següents: Acorden, Pacten, Acor- dem, Pactem, Acords, Clàusules, Pactes . Cal que la redacció dels pactes es faci a partir de frases curtes i precises i en parà- graf [...]
17. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de contracte  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
al número 57 del carrer del Rosselló de Martorell, que va adquirir per compravenda, segons consta en l'escriptura pública número 560/82 autoritzada pel notari de Martorell senyor Carles Andreu Solà, el dia 23 de maig de 1982, inscrita en el Registre de la Propietat de Martorell, tom 146, llibre 32 [...]
18. Documentació administrativa. El certificat. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tenint en compte que el nom i el càrrec de qui signa apareixen en el primer bloc d'informació, només cal signar i prou. Pel que fa al vistiplau, si n'hi ha, cal expressar el càrrec després dels dos verbs coor- dinats ( Vist i plau ), signar i consignar-hi el nom i els cognoms, si el càrrec no [...]
19. Documentació administrativa. El certificat. Dades de l'emissor  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Encapçalen el certificat les dades de la persona que el lliura, que es limiten al nom, als cognoms i al càrrec que ocupa. Un cop expressats el nom i els cognoms, el càrrec ?que va en aposició? pot aparèixer directament després de la coma, o bé precedit per locucions com són ara com a o en qualitat [...]
20. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Núm. d'expedient Dades de les parts contractants Finalitat Pactes: 1. 2. 3. 4. [...] Datació Signatures [...]
Pàgines  2 / 60 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>