Resultats de la cerca criteris: 593

11. Documentació administrativa. El certificat. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació apareix aïllada abans de la signatura com a mesura de protecció d'aquesta dada, ja que el certificat és un document que no es registra. La constatació en el registre de la tramesa d'un certificat es fa per mitjà de l'ofici que l'acompanya. [...]
12. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si es fa servir l'estructura tradicional, menys esquemàtica, l'expressió de la data i el lloc apareix a l'inici del document. signatures. [...]
13. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Finalitat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt es detalla el motiu o objectiu del contracte o del conveni: adjudicació d'una obra pública, adjudicació d'un subministrament, constitució d'una societat civil, formalització d'una compra, lloguer d'un habitatge, contractació d'un treballador, edició d'una obra literària, acord de [...]
14. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Pactes  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat presenta els diferents pactes o les clàusules que s' estipulen o ator- guen . Pot començar amb una de les expressions següents: Acorden, Pacten, Acor- dem, Pactem, Acords, Clàusules, Pactes . Cal que la redacció dels pactes es faci a partir de frases curtes i precises i en parà- graf [...]
15. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de contracte  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
al número 57 del carrer del Rosselló de Martorell, que va adquirir per compravenda, segons consta en l'escriptura pública número 560/82 autoritzada pel notari de Martorell senyor Carles Andreu Solà, el dia 23 de maig de 1982, inscrita en el Registre de la Propietat de Martorell, tom 146, llibre 32 [...]
16. Documentació administrativa. El certificat. Fórmula de certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem dit, la fórmula de certificació o fórmula final acostuma a ser impersonal. Es tracta d'una fórmula fixa, que a partir d'una estructura bàsica, pot presentar algunes variacions: I, perquè així consti, signo aquest certificat. I perquè consti signo aquest certificat. I, perquè consti i a [...]
17. Documentació administrativa. El certificat. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tenint en compte que el nom i el càrrec de qui signa apareixen en el primer bloc d'informació, només cal signar i prou. Pel que fa al vistiplau, si n'hi ha, cal expressar el càrrec després dels dos verbs coor- dinats ( Vist i plau ), signar i consignar-hi el nom i els cognoms, si el càrrec no [...]
18. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Núm. d'expedient Dades de les parts contractants Finalitat Pactes: 1. 2. 3. 4. [...] Datació Signatures [...]
19. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Títol Datació Dades de qui dóna fe pública Dades de les parts contractants Finalitat Pactes Fórmula final Signatures de les parts contractants Signatura de qui dóna fe pública [...]
20. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
termini es prorrogarà automàticament per períodes d'un any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos. I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per qua- druplicat. Igualada, 24 d'abril de 2001 (noms i rúbriques) [...]
Pàgines  2 / 60 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>