Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 371

231. Traducció de noms propis de l'àmbit polític i jurídic amb denominacions coincidents
Font Fitxes de l'Optimot
entre la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de la Funció Pública de l'Estat permet... Tal com disposen la Llei del sòl del Parlament de Catalunya i la Llei estatal del sòl...  [...]
232. documents i tramitacions oficials i legals: lleis, decrets, etc. (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
subsegüent a...  Resolució 63/II del Parlament de Catalunya, sobre...  Reial decret legislatiu 2876/1983, pel qual es regula...  Llei general tributària  Moció 24/II del Parlament de Catalunya, sobre...  Dictamen de la Comissió de...  Informe de la Ponència sobre...  pel Decret 53/1983, de 24 de juny, sobre [...]
233. És correcte 'de bones a primeres' en català? / Com es diu 'de buenas a primeras' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, podem expressar la construcció castellana de buenas a primeras de maneres molt diverses, depenent del significat. 1. Quan equival a 'bruscament': de sobte, tot d'un plegat, de cop i volta, tot d'una, en primer lloc, d'entrada... Per exemple: Estàvem parlant i, de sobte, es va sentir [...]
234. Informes i estudis (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'informes i estudis amb títol propi s'escriuen només amb la lletra inicial en majúscula. Per exemple: És un dels responsables de l'Estudi d'impacte ambiental. S'han presentat les conclusions de l'Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Si aquests documents [...]
235. signatura per delegació
Font Fitxes de l'Optimot
L'article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per [...]
236. alcalde o alcaldessa (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Als alcaldes i a les alcaldesses dels ajuntaments de Catalunya els correspon el tractament d'Il·lustríssim Senyor o Il·lustríssima Senyora. A l'Ajuntament de Barcelona, però, el tractament és d'Excel·lentíssim Senyor o Excel·lentíssima Senyora. Les formes abreujades d'aquests tractaments són [...]
237. Exemple de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 93 769 00 34. EXPOSO: Que soc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política [...]
238. És correcte cronificar en català?
Font Fitxes de l'Optimot
li ha crofinicat la tos. La cronificació de la precarietat laboral a Catalunya és preocupant.  [...]
239. Abreviatures i sigles: D
Font Fitxes de l'Optimot
: dte. desembre: des. despatx: desp. despesa: desp. sense despeses: s/desp desviació: desv. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC dies data: d/d dies factura: d/fra dies vista: d/v dijous: dj. dilluns: dl. dimarts: dt. dimecres: dc. dipòsit legal: dip. leg., DL direcció: dir [...]
240. Exemple de carta de recomanació bibliogràfica
Font Fitxes de l'Optimot
lloc, em plau felicitar-vos per l'interès que demostreu per la llengua catalana. Pel que fa a obres de consulta sobre l'ús de les majúscules i les minúscules, us recomanem l'opuscle Majúscules i minúscules, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar per [...]
Pàgines  24 / 38 
<< Anterior  Pàgina  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Següent >>