Resultats de la cerca frase exacta: 45

Ortografia catalana
21. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies b i v 2.7.2.1 . A les àrees betacistes, on es confonen els sons bilabial oclusiu sonor [ b] i labiodental fricatiu sonor [ v], fet que s'esdevé al començament d'una síl·laba, la pronunciació és sempre [b] i no indica, doncs, si s'ha d'escriure b o v. Cal tenir present que en els mots [...]
22. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
cultismes, so-bretot els començats per a-: accelerar, accent, acceptar, accés, accident; cocció, flàccid, fricció, occident, protecció, succeir, succint, succés; Acci, Occitània. Convé notar que el grup cc alterna amb ct: acció (cf. acte), conducció (cf. conductor), ficció (cf. fictici), injecció (cf [...]
23. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En alguns casos, però, la h representa la pronúncia aspirada de la consonant aproximant glotal sorda [h]: 84 x 2.10 a) Interjeccions com ehem!, ha! ha! ha!, hum!, ahà! b) El verb halar 'menjar', d'origen caló. c) En mots manllevats de les llengües que tenen h aspirada (com l'anglès, l'ale-many o l' [...]
24. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, mal humor), constituïts per components que s'escriuen separats per espais. Els compostos presenten flexió a la dreta, és a dir, els morfemes flexius que expressen els trets de gènere, nombre, temps verbal, etc., es veuen afectats només en el segment final (maldecap 'preocupació', pl. maldecaps [...]
25. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: à.gui.la, di.a.lèc.ti.ca, i.nèr. ci.a, in.gè.nu.a, màr.fe.ga, pa.rrò.qui.a, pi.rà.mi.de, sín.te.si, Úr.su.la. En la classificació dels polisíl·labs en aguts, plans i esdrúixols, convé tenir en compte les regles següents: a) La i i la u febles situades entre dues vocals són semivocals, i per tant formen [...]
26. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
freqüents i plantegen sovint dificultats pràctiques en l'escriptura i la lectura perquè la correspondència entre els sons i les lletres no és biunívoca: a) Hi ha grafies desproveïdes de valor fònic (hom en diu també lletres mudes), com ocorre amb la h en els mots hom 'un, algú' i ohm 'unitat de resistència [...]
27. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [t] i [d] : t i d 2.7.3.1. A començament de síl·laba, els sons oclusius dentals [t] i [d] es represen-ten, respectivament, per t i d: taula, temps, tirar, tornar, turisme, treball; català, costa, futur, hotel, lletra , pilota, ratolí, setembre, Antoni, Ester, Teresa, Estagell [...]
28. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
té traços més o menys arrodonits, i la lletra majúscula (o, simplement, majúscula), que és més gran que la minúscula corresponent i pren, sovint, una forma diferent d'aquesta, i que té com a característica principal el fet que presenta una alçària uniforme. QUADRE 1 L'alfabet català GRAFIA NOM DE LA [...]
29. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons africats alveolars [ ?t?s ] i [d?z]: ts i tz Els sons africats alveolars, que apareixen majoritàriament entre vocals, s'escriuen mitjançant dígrafs: a) La grafia del so africat alveolar sonor [ d?z ] és tz: agutzil, atzavara, atzucac, batzegada, betzol, botzina, dotze, esbotzar [...]
30. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so ròtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so ròtic vibrant [r] es representa mitjançant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-çant el dígraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons ròtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r [...]
Pàgines  3 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>