Resultats de la cerca frase exacta: 29

Criteris lingüístics
21. Documentació jurídica. La querella. Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dades del procura- dor o de la procuradora és reiterativa i, per tant, recomanem de substituir-la per una de les construccions següents: en nom de en representació de procurador/procuradora de La fórmula «l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb [...]
22. Documentació jurídica. La provisió. Cos del document  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
castellà ( Dada cuenta ). Aquesta referència a l'anomenada dació de compte , és a dir, a la funció informativa que, d'acord amb els articles 283-287 de la Llei orgànica del poder judicial i l'article 178 de la Llei d'enjudiciament civil, ha complert el secretari o la secretària de manera prèvia a la [...]
23. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la procuradora i les de la part demandant és reiterativa i, per tant, recoma- nem de substituir-la per una de les construccions següents: en nom de en representació de procurador/procuradora de La fórmula l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la [...]
24. Documentació jurídica. La querella. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... _____________________________________, procurador dels tribunals, en nom de _____________________________________, la representació de la qual acredito mit- jançant l'escr iptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
25. Documentació jurídica. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a la redacció de la sentència, cal tenir en compte els requisits exigits per la legis- lació vigent: ? articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial ? articles 206 a 222 de la Llei d'enjudiciament civil ? articles 141 i 142 de la Llei d'enjudiciament criminal Tradicionalment, les [...]
26. Documentació administrativa. El recurs. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
no presentats. 3. M'és imprescindible conèixer la qualificació de la prova esmentada per poder con- tinuar aquest procés selectiu i presentar-me a la prova següent, que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2001. SOL·LICITO: Que es modifiqui la resolució objecte d'aquest recurs i que em sigui [...]
27. Documentació jurídica. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
poder judicial estableixen altres característiques de les sentències: ? Les sentències es poden dictar oralment quan ho autoritza la llei. ? Són sentències fermes aquelles contra les quals no es pot interposar cap recurs, llevat dels extraordinaris que estableixi la llei. ? El document públic i solemne [...]
28. Introducció. Origen de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tot fraus que provocaven. Durant l'edat mitjana es van anar adoptant diferents tipus de lletres, com la visigòtica, la carolina, la gòtica i la humanística, que seguien els dictats de les modes i del poder 8 polític. Totes derivaven de la cal·ligrafia romana i admetien les abreviacions com a elements [...]
29. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Ciències Polítiques i de l'Administració el màster universitari en Logística, Transport i Mobilitat el postgrau en Direcció d'Operacions Portuàries 1. Les sigles sempre s'escriuen amb majúscules, encara que el nom sence r s'escrigui amb minúscules. El poder d'atracció de les sigles probablement és la causa [...]
Pàgines  3 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3