Resultats de la cerca criteris: 593

21. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
termini es prorrogarà automàticament per períodes d'un any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos. I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per qua- druplicat. Igualada, 24 d'abril de 2001 (noms i rúbriques) [...]
22. Documentació administrativa. El certificat. Dades de l'emissor  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Encapçalen el certificat les dades de la persona que el lliura, que es limiten al nom, als cognoms i al càrrec que ocupa. Un cop expressats el nom i els cognoms, el càrrec ?que va en aposició? pot aparèixer directament després de la coma, o bé precedit per locucions com són ara com a o en qualitat [...]
23. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
a la situació comu- nicativa. Els tractaments que s'utilitzen en el contracte públic, atesa la intervenció d'una tercera persona que dóna fe de l'acord, són els de tercera persona del plural ( exposen, manifesten, atorguen, pacten, acorden, etc.). En el cas dels contractes privats, però, no cal usar [...]
24. Guia d'usos no sexistes de la llengua  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Guia d'usos no sexistes de la llengua [...]
25. Documentació administrativa. El certificat. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
.. ., perquè la destinació final d'aquest document no acostuma a ser explí- cita i la persona que el sol·licita no n'és la destinatària última. També es pot fer servir ?tot i que no és tan usual en aquest document? el tractament de vós , que només es manifesta en construccions com: I, perquè en [...]
26. Documentació administrativa. El recurs. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
no presentats. 3. M'és imprescindible conèixer la qualificació de la prova esmentada per poder con- tinuar aquest procés selectiu i presentar-me a la prova següent, que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2001. SOL·LICITO: Que es modifiqui la resolució objecte d'aquest recurs i que em sigui [...]
27. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de les parts contractants  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat apareixen el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili de les persones o entitats que subscriuen el contracte o el conveni i la referèn- cia a la condició amb què actuen, és a dir, si actuen en representació d'una altra per- sona o d'una entitat, o en nom [...]
28. Equivalències castellà - català. no haber lugar loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
no haber lugar loc v - no pertocar v intr / denegar [generalment en participi] v tr No poder-se fer una acció perquè l'autoritat no ho permet, ja que no la troba adequada o pertinent. NOTA: Se sol usar en l'expressió fixada no ha lugar. [...]
29. Documentació administrativa. El certificat. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic del certificat (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius del certi- ficat i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
30. Documentació administrativa. El saluda. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la invitació (marges, situació del logotip, tipus de paper o cartolina, etc.), atès que no són exclu- sius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada [...]
Pàgines  3 / 60 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>