Resultats de la cerca criteris: 696

21. Documentació administrativa. La citació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta informació pot aparèixer al final o al començament del document. Si se situa al final del full, pot reduir-se a la indicació del nom i els cognoms de la persona des- tinatària. Si apareix al començament del document, pot ajustar-se a l'espai corres- ponent a la finestreta del sobre i sol [...]
22. Documentació administrativa. La citació. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura de la signatura d'aquest document és la següent: ? càrrec ? rúbrica ? nom i cognoms La denominació del càrrec ha d'anar introduïda per l'article determinat corresponent, atès que figura en primer lloc i el nom va en aposició. [...]
23. Documentació administrativa. La invitació. Cos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els criteris generals de redacció que hem exposat abans afecten bàsicament aquest bloc d'informació. A més de la claredat i concisió a què hem fet referència, cal tenir en compte que la redacció d'aquest document monotemàtic ha de ser ordenada, lògica i impersonal. Pel que fa als tractaments [...]
24. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La invitació és un document que no s'ha de registrar. Per tant, només duu una única data, que s'estructura com segueix: població, nom del mes escrit en lletres i any escrit en xifres. [...]
25. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint, quan la datació figura al quadre on apareixen les referències, l'afer i la desti- nació, el paper d'ofici també duu impresa l'adreça de l'organisme emissor; aleshores, la datació es pot reduir a expressar el dia, el mes i l'any i no cal repetir la localitat. Si no és així, cal indicar [...]
26. Documentació administrativa. La invitació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La invitació pertany, juntament amb la convocatòria de reunió i la citació, al grup de documents que podem aplegar sota el terme convocatòria . Així, doncs, la invitació és una convocatòria per mitjà de la qual es convida algú a un acte públic. [...]
27. Documentació administrativa. La invitació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És una comunicació escrita emesa per un organisme oficial i integrada en la tramita- ció d'un procediment administratiu. Es considera ofici de caràcter intern l'adreçat a un altre òrgan administratiu o a un funcionari o una funcionària, i ofici de caràcter extern l'adreçat a particulars. És un [...]
28. Documentació administrativa. La invitació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la distribució en l'espai d'aquesta informació, sol anar o bé al quadre on hi ha les referències, o bé al final del full. A aquestes dues situacions cal afegir que el nom i l'adreça del receptor també es poden ajustar a l'espai corresponent a la finestreta dels sobres que en portin [...]
29. Documentació administrativa. La invitació. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura que cal seguir per a la signatura és la següent: ? càrrec ? rúbrica ? nom i cognoms Atès que qui signa un ofici ho fa en virtut del càrrec que ocupa, se situa en primer lloc la designació del càrrec, acte seguit se signa i el nom i els cognoms apareixen en darrer lloc, en aposició [...]
30. Documentació administrativa. La sentència. Acords  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es detallen els acords presos i el resum de les votacions, si cal. Convé que cada acord quedi individualitzat en un paràgraf a part i que l'ordre de presentació dels acords es correspongui amb el de l'ordre del dia. Pel que fa als òrgans col·legiats sotmesos a la Llei de règim [...]
Pàgines  3 / 70 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>