Resultats de la cerca criteris: 129

21. Equivalències castellà - català. adoptar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
adoptar v tr-adoptar / afillar v tr Una persona adulta, passar a tenir sota la seva responsabilitat un o una menor que no és fill natural seu i convertir-lo a efectes legals en fill seu. [...]
22. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'elaboració funcional dels llenguatges d'especialitat que no pas de la gramàtica. Per tant, és lògic que la normativa gairebé no hi faci referència. Aquests fets justificaven que la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, durant els anys que va estar en funcionament, anés establint les formes [...]
23. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
generals següents: Primer. És evident que en català i altres llengües el gènere dels substantius no té cap relació directa amb el sexe dels referents. Malgrat això, l'assimilació de la categoria gramatical de gènere a la noció biològica de sexe és a l'origen de moltes confusions relacionades amb aquests [...]
24. Documentació administrativa. El certificat. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tenint en compte que el nom i el càrrec de qui signa apareixen en el primer bloc d'informació, només cal signar i prou. Pel que fa al vistiplau, si n'hi ha, cal expressar el càrrec després dels dos verbs coor- dinats ( Vist i plau ), signar i consignar-hi el nom i els cognoms, si el càrrec no [...]
25. Equivalències castellà - català. tácitamente adv  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tácitamente adv - tàcitament adv Dit de la renovació o de la pròrroga d'un acord, d'un contracte, etc., que es fa automàticament i sense actes administratius si cap de les parts no diu res en contra. [...]
26. Sigles i acrònims. Escriptura. Partició  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles i els acrònims, si s'escriuen en majúscules, no es poden partir a final de ratlla. Quan s'escriuen en minúscules (amb la inicial majúscula, si són noms propis), es poden partir a final de ratlla d'acord amb els criteris generals de la partició sil·làbica. [...]
27. Documentació jurídica. La denúncia. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
per la legislació vigent. La denúncia no requereix requisits formals especials; només cal tenir en compte, d'acord amb els articles 265 i 266 de la Llei d'enjudiciament criminal, que la denúncia es pot fer personalment o per mitjà d'un mandatari o d'una manda tària amb un poder especial, i que ha de [...]
28. Documentació jurídica. Presentació. Enllaços sintàctics  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: ________________________________________ Per enllaçar l'apartat de dades de la part demandant amb l'apartat de la formulació de la demanda es fa servir sovint l'expressió en la forma o de la manera més proce- dent en dret, però aquesta expressió és innecessària perquè no aporta cap informa- ció i recomanem de prescindir-ne. Un cas [...]
29. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint, quan la datació figura al quadre on apareixen les referències, l'afer i la desti- nació, el paper d'ofici també duu impresa l'adreça de l'organisme emissor; aleshores, la datació es pot reduir a expressar el dia, el mes i l'any i no cal repetir la localitat. Si no és així, cal indicar [...]
30. Noms referits a éssers animats. Variants dels noms  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els sobrenoms, renoms, pseudònims, renoms col·lectius, hipocorístics i altres variants dels noms no es tradueixen. En català: En castellà: Los Tarantos los Tarantos El Lute el Lute el Caracremada El Caracremada el Noi del Sucre El Noi del Sucre el Tonet El Tonet Perot lo Lladre Perot lo Lladre [...]
Pàgines  3 / 13 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>