Resultats de la cerca bàsica: 45

Ortografia catalana
31. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
amb el radical acabat en [r], per a diferenciar-los dels acabats en [ ? ] (cf. amar i amarr, de amarar i amarrar, respec-tivament): narr (de narrar), serr (de serrar), torr (de torrar), xampurr (de xampurrar). En el verb córrer i derivats, s'escriuen amb rr totes les formes del singular del present [...]
32. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
protegir). d) En un nombre reduït de casos, el so [? t?? ?] s'escriutx a fi de mot si les formes flexives o els derivats presenten també [? t?? ]? i, per tant, la grafia tx: capritx (cf. capritxos, encapritxar ), càrritx (cf. carritx ar), cartutx (cf. cartutxos), despatx (cf. despatxos, despatxar), empatx [...]
33. Les lletres. LA LLETRA H
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
En català, la h generalment no representa cap so. Per consegüent, en la major part de casos solament té valor etimològic, i s'escriu davant vocal en els mots catalans que provenen de mots llatins amb h: hàbil, habitar, habitual, ham, haver, herba, hereu, hèrnia, heroi, heura, hissar, hivern [...]
34. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
cultismes, so-bretot els començats per a-: accelerar, accent, acceptar, accés, accident; cocció, flàccid, fricció, occident, protecció, succeir, succint, succés; Acci, Occitània. Convé notar que el grup cc alterna amb ct: acció (cf. acte), conducció (cf. conductor), ficció (cf. fictici), injecció (cf [...]
35. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
perquè serveix per a establir una distinció entre aquests mots i uns altres que tenen la mateixa forma gràfica però un significat diferent, i amb els quals tenen una certa possibilitat de confondre's perquè podrien convenir en un mateix enunciat. Entre aquests mots, s'accentuen els que són tònics i [...]
36. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so lateral alveolar geminat [ll] s'escriu amb la grafia modificada l·l, dita ela geminada (§?2.1.2), que apareix a l'interior de mot entre vocals: al·lot , col·legi, i­l·lusió, novel·la, tranquil·litat. La grafia l·l s'escriu per raons etimològiques en mots provinents d'altres llengües que [...]
37. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons [t] i [d] : t i d 2.7.3.1. A començament de síl·laba, els sons oclusius dentals [t] i [d] es represen-ten, respectivament, per t i d: taula, temps, tirar, tornar, turisme, treball; català, costa, futur, hotel, lletra , pilota, ratolí, setembre, Antoni, Ester, Teresa, Estagell [...]
38. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Resum de l'ortografia dels sons oclusius a final de síl·laba El quadre 24 recull sumàriament la distribució de les grafies de tots els sons oclu-sius a final de síl·laba. QUADRE 24 Distribució de les grafies dels sons oclusius a final de síl·laba P , T , C (CONSONANTS SORDES) B , D , G (CONSONANTS [...]
39. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
mots aguts en què s'accentua la o (bastó, famós). Ara bé, en el cas de la e, les diferèn· cies dialectals fan que no en tots els parlars es pronunciï una vocal oberta quan orto· gràficament hi correspon un accent greu. Així, la e oberta del català central, que proporciona la base per a usar l'accent [...]
40. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons vocàlics tònics L'ús de les grafies vocàliques en el vocalisme tònic general és unívoc i no es pres-ta a confusió en la mesura que a cada so vocàlic li correspon la seva grafia vocàlica, amb el benentès que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra [...]
Pàgines  4 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>