Resultats de la cerca frase exacta: 43

Ortografia catalana
31. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
parlars que fan la distinci entre [b] i [v]?), i [n] es pot realitzar com a bilabial [m] (benparlat, envellir ?en parlars be-tacistes?), com a velar [ ? ] (congre, gan ga, tancar) o com a palatal [ ? ] (enllestir, gnjol, panxa). A ms, en aquest context els grups nc i ng es realitzen com a [ ? ] en [...]
32. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL TONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: prncep (principat), serp (serpentina); crdit (creditor), vent (ventada); nic (nica), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]
33. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
seqncia ex-: I.? S'escriu x, pronunciat [gz], en mots que comencen pels grups ex- i inex- seguits de vocal o h, i en el mot oxigen i derivats: exacte, exaltar, examen, executar, exemple, exercici, exrcit, exhalar, exhaurir, exhaustiu, exhibir, exigir, exili, existir, xit, xode, extic, exuberant [...]
34. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, plnyer, tmer, vncer; afegir, beneir, obrir, sentir; dar, fer, dir, dur. En canvi: cabre, caure, perdre, rebre, riure, vendre. Notem especialment crrer i derivats (concrrer, ocrrer, recrrer, transcrrer). b) Els noms i adjectius aguts que presenten r en una altra forma flexiva o en un derivat: altar [...]
35. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'accent diacrtic A ms de marcar grficament la sllaba tnica, l'accent tamb s'aplica a un curt nombre de mots monosllabs d's freqent que, d'acord amb les regles generals d'ac centuaci ( 3.1.1.3), no s'haurien d'accentuar. Aquest accent s'anomena diacrtic (o 96 3.1.3 sia, distintiu), [...]
36. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La diresi 3.2.2.1 . La diresi (¨) s un signe diacrtic ( 2.1.2) que s'escriu sobre les vocals i o u, siguin minscules o majscules, amb les funcions segents: a) Per a indicar que es pronuncia la u dels grups gu i qu davant e o i, s a dir, quan gu i qu no sn dgrafs (vegeu els 2.7.4.2b i [...]
37. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so rtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so rtic vibrant [r] es representa mitjanant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-ant el dgraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons rtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r [...]
38. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies amb qu s'escriuen els sons nasals sn m, n o ny, tal com es pot veure en el quadre 25. 79 Les lletres QUADRE 25 Les grafies dels sons nasals SO GRAFIA EXEMPLES [m] m magre, mas, meu, mirar; cama, dimoni, home, premi, tumult; forma, pulm, ritme; colom, lligam, rem; Manel, Marta, Adam [...]
39. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, kamika ze, magazn; A zaries, Ezequiel, Nazari; Gaza, Azov. Remarquem els radicals cultes azo- 'nitrogen', azigo- 'sense pari', esquiz(o)- 'dividir', piezo- 'com-primir, estrnyer', riz(o) - 'arrel', zig- 'parell', -zoic, -zoide i -zou 'animal': azotat, azobenz, diazocompost; esquizofrnia, esquizoide [...]
40. L'accent i la diresi. L'ACCENT GRFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
bos.c.ri.a, me.m.ri.a, s.ri.e, ran.c.ni.a; pr.du.a, su.pr.flu.a. En canvi, la u feble situada entre una g o una q i una vocal s que forma diftong amb aquesta vocal i, per tant, sn mots plans llen.gua, o.bli.qes. Per sn esdrixols quan la u va precedida d'una c (v.cu.a, pro.ms.cu.a, in.n.cu.es [...]
Pgines  4 / 5 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>