Resultats de la cerca bàsica: 44

Ortografia catalana
31. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, Mataró, Tortosa, Portugal, Tànger, Torí; dama, desig, dia, dormir, dutxa, drap; adreça, budell, cadira, idoni, jardí, moda, vídua, vendre; Isidre, Jordi, Diana, Andratx, Cardona, Elda; Danubi, Londres, Pàdua. 2.7.3.2. En posició final de mot o a l'acabament d'una síl·laba, en què es neutra-litza la [...]
32. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, pizzicato, Arezzo; però amb tz els mots adaptats, com putzolana o terratzo. Cal tenir en compte que en els parlars valencians centrals i en ribagorçà el so [ d?z ] s'ensor-deix (do[ t?s ]e), realització que resta fora dels registres formals, i que en mallorquí i menorquí els cultismes començats per ex- i [...]
33. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
] s'escriu c davant e i i (cel, cirera) i ç davant a, o i u ( plaça, cançó, traçut) i a final de mot darrere vocal, l, n o r (braç, dolç, romanç, març). Les dues grafies c i ç alternen en les formes flexives i en els mots d'una mateixa família: força, forces, forçar, forcem, forci, forçós, forçut, esforçar [...]
34. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
parlars que fan la distinció entre [b] i [v]?), i [n] es pot realitzar com a bilabial [m] (benparlat, envellir ?en parlars be-tacistes?), com a velar [ ? ] (congre, gan ga, tancar) o com a palatal [ ? ] (enllestir, gínjol, panxa). A més, en aquest context els grups nc i ng es realitzen com a [ ? ] en [...]
35. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL ÀTONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: príncep (principat), serp (serpentina); crèdit (creditor), vent (ventada); únic (única), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]
36. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
seqüència ex-: I.? S'escriu x, pronunciat [gz], en mots que comencen pels grups ex- i inex- seguits de vocal o h, i en el mot oxigen i derivats: exacte, exaltar, examen, executar, exemple, exercici, exèrcit, exhalar, exhaurir, exhaustiu, exhibir, exigir, exili, existir, èxit, èxode, exòtic, exuberant [...]
37. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, plànyer, témer, vèncer; afegir, beneir, obrir, sentir; dar, fer, dir, dur. En canvi: cabre, caure, perdre, rebre, riure, vendre. Notem especialment córrer i derivats (concórrer, ocórrer, recórrer, transcórrer). b) Els noms i adjectius aguts que presenten r en una altra forma flexiva o en un derivat: altar [...]
38. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La dièresi 3.2.2.1 . La dièresi (¨) és un signe diacrític (§ 2.1.2) que s'escriu sobre les vocals i o u, siguin minúscules o majúscules, amb les funcions següents: a) Per a indicar que es pronuncia la u dels grups gu i qu davant e o i, és a dir, quan gu i qu no són dígrafs (vegeu els §§ 2.7.4.2b i [...]
39. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so ròtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so ròtic vibrant [r] es representa mitjançant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-çant el dígraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons ròtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r [...]
40. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies amb què s'escriuen els sons nasals són m, n o ny, tal com es pot veure en el quadre 25. 79 Les lletres QUADRE 25 Les grafies dels sons nasals SO GRAFIA EXEMPLES [m] m magre, mas, meu, mirar; cama, dimoni, home, premi, tumult; forma, pulmó, ritme; colom, lligam, rem; Manel, Marta, Adam [...]
Pàgines  4 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>