Resultats de la cerca frase exacta: 43

Ortografia catalana
31. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
parlars que fan la distinció entre [b] i [v]?), i [n] es pot realitzar com a bilabial [m] (benparlat, envellir ?en parlars be-tacistes?), com a velar [ ? ] (congre, gan ga, tancar) o com a palatal [ ? ] (enllestir, gínjol, panxa). A més, en aquest context els grups nc i ng es realitzen com a [ ? ] en [...]
32. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
SONORES) A FINAL DE MOT, DARRERE VOCAL ÀTONA O CONSONANT ? S'escriu p, t, c, en els mots que presenten aquestes lletres en les formes flexives o en els derivats: príncep (principat), serp (serpentina); crèdit (creditor), vent (ventada); únic (única), tronc (entroncar) ? S'escriu t: ? En els gerundis [...]
33. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
seqüència ex-: I.? S'escriu x, pronunciat [gz], en mots que comencen pels grups ex- i inex- seguits de vocal o h, i en el mot oxigen i derivats: exacte, exaltar, examen, executar, exemple, exercici, exèrcit, exhalar, exhaurir, exhaustiu, exhibir, exigir, exili, existir, èxit, èxode, exòtic, exuberant [...]
34. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, plànyer, témer, vèncer; afegir, beneir, obrir, sentir; dar, fer, dir, dur. En canvi: cabre, caure, perdre, rebre, riure, vendre. Notem especialment córrer i derivats (concórrer, ocórrer, recórrer, transcórrer). b) Els noms i adjectius aguts que presenten r en una altra forma flexiva o en un derivat: altar [...]
35. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
L'accent diacrític A més de marcar gràficament la síl·laba tònica, l'accent també s'aplica a un curt nombre de mots monosíl·labs d'ús freqüent que, d'acord amb les regles generals d'ac· centuació (§ 3.1.1.3), no s'haurien d'accentuar. Aquest accent s'anomena diacrític (o 96 3.1.3 sia, distintiu), [...]
36. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La dièresi 3.2.2.1 . La dièresi (¨) és un signe diacrític (§ 2.1.2) que s'escriu sobre les vocals i o u, siguin minúscules o majúscules, amb les funcions següents: a) Per a indicar que es pronuncia la u dels grups gu i qu davant e o i, és a dir, quan gu i qu no són dígrafs (vegeu els §§ 2.7.4.2b i [...]
37. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RÒTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El so ròtic bategant [ ? ] s'escriu invariablement r, mentre que el so ròtic vibrant [r] es representa mitjançant r a inici de mot o darrere de consonant, i mitjan-çant el dígraf rr entre vocals, com mostra el quadre 11. 40 2.4.2 QUADRE 11 Les grafies dels sons ròtics SONS GRAFIA EXEMPLES [ ? ] r [...]
38. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les grafies amb què s'escriuen els sons nasals són m, n o ny, tal com es pot veure en el quadre 25. 79 Les lletres QUADRE 25 Les grafies dels sons nasals SO GRAFIA EXEMPLES [m] m magre, mas, meu, mirar; cama, dimoni, home, premi, tumult; forma, pulmó, ritme; colom, lligam, rem; Manel, Marta, Adam [...]
39. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, kamika ze, magazín; A zaries, Ezequiel, Nazari; Gaza, Azov. Remarquem els radicals cultes azo- 'nitrogen', azigo- 'sense parió', esquiz(o)- 'dividir', piezo- 'com-primir, estrènyer', riz(o) - 'arrel', zig- 'parell', -zoic, -zoide i -zou 'animal': azotat, a­zobenzè, diazocompost; esquizofrènia, esquizoide [...]
40. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
bos.cú.ri.a, me.mò.ri.a, sè.ri.e, ran.cú.ni.a; pèr.du.a, su.pèr.flu.a. En canvi, la u feble situada entre una g o una q i una vocal sí que forma diftong amb aquesta vocal i, per tant, són mots plans llen.gua, o.bli.qües. Però són esdrúixols quan la u va precedida d'una c (và.cu.a, pro.mís.cu.a, in.nò.cu.es [...]
Pàgines  4 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>