Resultats de la cerca frase exacta: 45

Criteris lingüístics
31. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, disposa que en les comunicacions adreçades a l'exterior es faci de la manera següent: «expressant, la primera vegada que se citen, el número, la denomi- nació i la data, com a mínim, quan es tracta de disposicions amb rang de llei, i inclo- ent en tots els altres casos la indicació expressa del butlletí [...]
32. Documentació administrativa. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Acta de la reunió de la Comissió d'Avaluació de Projectes Núm. de la sessió: 21 Data: 30.11.01 Horari: de 12 h a 14 h Lloc: sala de juntes Hi assisteixen: Teresa Roca García, presidenta Josep Martínez Sunyer, vocal Pere Duran Codina, vocal Anna Fernández Civit, vocal Joan Murtra Paltré [...]
33. Documentació jurídica. La provisió. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'estructuració d'aquest document és l'article 208 de la Llei d'en- judiciament civil i l'article 248 de la Llei orgànica del poder judicial. D'acord amb aquests articles, la provisió ha de contenir les dades següents: ? decisió que s'adopta ? tribunal que adopta la decisió ? lloc i data ? signatura ? motivació [...]
34. Documentació jurídica. La interlocutòria. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
lloc i la data en què s'adopten i la indicació del tribunal que les dicta. A més, com a principi general aplicable a tots els documents jurídics, cal tenir en compte que la redacció ha de ser ordenada, clara, rigorosa i concisa. Pel que fa al tractament personal de l'emissor, ha de ser el de primera [...]
35. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, un recurs d'apel·lació contra la Sentència de data 3 d'abril de 2002, dictada en aquest procediment. Tinc per presentat el recurs i l'admeto a tràmit a ambdós efectes. Uniu-lo a les actua- cions. D'acord amb l'article 787.3 de la Llei d'enjudiciament criminal, lliureu una còpia del recurs al fiscal i [...]
36. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
INTERLOCUTÒRIA Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta Berga, 22 de desembre de 2001 FETS 1. La resolució d'aquest Jutjat de data 20 de juny de 2001 declarà Carles Clar i Fer- reny en estat legal de suspensió de pagaments i d'insolvència definitiva, i li concedí un termini de quinze dies per consignar o fiançar [...]
37. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, davant del crèdit derivat de les actuacions del judici executiu 86/2001, tramitades en aquest Jutjat a instància de l'entitat mercantil Construccions Camps contra Josep Solà Mercader. 2. La demanda es va admetre a tràmit mitjançant una interlocutòria de data 16 de setembre de 2001, i es va citar a [...]
38. Documentació administrativa. El recurs. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
informació bàsica d'aquest document són els següents: ? dades personals ? acte objecte de recurs ? raó de la impugnació ? sol·licitud ? lloc i data ? signatura ? destinació En la redacció cal mantenir un to formal i adequat a la situació comunicativa. Pel que fa als tractaments, es recomana que s'utilitzi la [...]
39. Documentació jurídica. La sentència. Encapçalament  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'encapçalament de les sentències ha d'incloure les dades següents: ? el lloc ? la data ? el tribunal que les dicta, amb expressió del jutge, la jutgessa o els magistrats que l'integren, i quan sigui col·legiat, la indicació del nom del magistrat o la magistrada ponent ? els noms de les parts i [...]
40. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
blocs de la informació bàsica dels contractes i els convenis són els següents: ? finalitat ? pactes ? lloc i data ? signatures A més, també poden incloure la informació següent: ? títol ? dades de qui dóna fe pública ? fórmula final Pel que fa als criteris de redacció, cal mantenir un to formal, adequat [...]
Pàgines  4 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>