Resultats de la cerca bàsica: 49

Criteris lingüístics
31. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret , Fonaments jurídics o Raonaments jurídics , s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. només hi hagi un fonament de dret [...]
32. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
) (rúbrica) DILIGÈNCIA. Tot seguit es compleix el que s'ha ordenat. La causa es registra amb el núm. _____ en el llibre de registre de procediments abreujats (LO 7/88). En dono fe. (rúbrica) [...]
33. Equivalències castellà - català. previo -a adj [anteposat]  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
previo -a adj [anteposat] - previ prèvia adj / després de loc Dit del tràmit que s'ha de fer abans perquè es pugui donar una situació. ES: Llegar sin previo aviso. Se puede acceder a las ayudas previa presentación de los documentos. Se le entrega previa presentación del carnet. CA: Arribar sense [...]
34. Documentació jurídica. La sentència. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat es pot encapçalar amb les expressions Fonaments de dret , Fona- ments jurídics o Fonaments legals . S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que [...]
35. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Ajuts, beques i fons de suport econòmic  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els ajuts i les beques s'escriuen amb minúscula. També s'hi escriuen els fons de suport econòmic, llevat que designin un fons singular, instituït per una organització pública o privada. Exemples: la beca Fulbright els ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca un fons d'acció [...]
36. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Un contracte és un acord de voluntats entre dues o més persones, que s'obliguen a donar, a fer o a no fer alguna cosa. També s'anomena contracte el document que recull aquest acord. El Codi civil distingeix, pel que fa als contractes, els documents públics dels docu- ments privats. Els documents [...]
37. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
blocs de la informació bàsica dels contractes i els convenis són els següents: ? finalitat ? pactes ? lloc i data ? signatures A més, també poden incloure la informació següent: ? títol ? dades de qui dóna fe pública ? fórmula final Pel que fa als criteris de redacció, cal mantenir un to formal, adequat [...]
38. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.4. LES PARAULES PERSONA I PART En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles. Per exemple, podem recórrer a mots epicens com ara persona i part . Exemples La persona interessada pot emplenar la sol·licitud en el termini de quinze dies en comptes de [...]
39. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.3. EXPRESSIONS DESPERSONALITZADES En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles, com per exemple les expressions despersonalitzades. Exemples Amb la col·laboració de : en comptes de Col·laboradors : Redactat per : en comptes de Redactors : Lloc de naixement [...]
40. Documentació administrativa. El recurs. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
li vol donar un tractament, cal tenir en compte vós ( Sol·licito: Que dicteu resolució per revocar... ). Com podeu observar, després de Sol·licito :, cal introduir la frase amb la conjunció Que si el verb és conjugat. [...]
Pàgines  4 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>