Resultats de la cerca criteris: 593

31. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cap a la banda «majusculista», mentre que el francès es decanta més aviat cap al «minusculisme». En el cas del català, la intenció a l'hora d'elaborar la primera edició d'aquest opuscle va ser la d'alleugerir la llengua d'un cert abús de les majúscules, a causa de la influència castellana, però aquest [...]
32. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu [...]
33. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta part, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta. Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula [...]
34. Documentació administrativa. El certificat. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les cir- cumstàncies que consten en arxius, registres [...]
35. Documentació administrativa. El recurs. Al·legacions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt s'exposen els fonaments de dret i els motius en què es basa la inter- posició del recurs. També s'hi fan constar els documents que s'adjunten. Pel que fa a la redacció, convé que sigui clara i succinta i cal presentar en paràgrafs separats cada al·legació. [...]
36. Documentació administrativa. El recurs. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació inclou l'expressió del lloc i la data. Pot anar abans o després de la signa- tura. [...]
37. Documentació administrativa. El recurs. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El recurs s'adreça a l'òrgan, al centre o a la unitat administrativa competent. [...]
38. Documentació administrativa. El recurs. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades personals Formulació del recurs Al·legacions Sol·licitud Datació Signatura Destinació [...]
39. Documentació administrativa. El recurs. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Atès que el nom i els cognoms de qui presenta el recurs ja figuren a l'encapçalament del document, només cal signar i prou. La Llei 30/1992 només indica que cal fer habitual de fer-la-hi constar és per mitjà de la signatura. [...]
40. Documentació administrativa. El recurs. Sol·licitud  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat cal indicar la petició concreta, és a dir, si es demana la revocació de la resolució objecte de recurs o si es demana que es modifiqui en un sentit deter- minat. Cal que la redacció sigui clara i senzilla. Aquest apartat també pot incloure remissions a les al·legacions a fi d'evit [...]
Pàgines  4 / 60 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>