Resultats de la cerca criteris: 696

31. Documentació administrativa. La sentència. Acords  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es detallen els acords presos i el resum de les votacions, si cal. Convé que cada acord quedi individualitzat en un paràgraf a part i que l'ordre de presentació dels acords es correspongui amb el de l'ordre del dia. Pel que fa als òrgans col·legiats sotmesos a la Llei de règim [...]
32. Documentació administrativa. La sentència. Annexos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat s'inclou la documentació que s'annexa a l'acta d'acord amb la numeració que s'indica en la remissió expressada a l'acta. [...]
33. Documentació administrativa. La sentència. Assistència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En un primer bloc se situen el nom i els cognoms de les persones que hi han assistit, seguits del càrrec en el cas de qui presideixi i de qui faci de secretari o secretària. En el cas de persones que hi assisteixen com a representants d'algun organisme, també s'hi pot fer constar el nom d'aquest da [...]
34. Documentació administrativa. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'acta és un document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat, a fi que n'hi hagi constància ( Diccionari de la llengua catalana ). [...]
35. Documentació administrativa. La sentència. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de la reunió Assistència Ordre del dia Desenvolupament de la sessió Acords Fórmula final Signatura del secretari Vistiplau del president o la secretària o la presidenta [...]
36. Documentació administrativa. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Acta de la reunió de la Comissió d'Avaluació de Projectes Núm. de la sessió: 21 Data: 30.11.01 Horari: de 12 h a 14 h Lloc: sala de juntes Hi assisteixen: Teresa Roca García, presidenta Josep Martínez Sunyer, vocal Pere Duran Codina, vocal Anna Fernández Civit, vocal Joan Murtra Paltré [...]
37. Documentació administrativa. La sol·licitud. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació inclou l'expressió del lloc i la data, que pot anar abans o després de la signatura. En les sol·licituds redactades per particulars, la situació de la data la tria la persona que redacta. En els models de sol·licitud elaborats per un organisme o una entitat, cal seguir el criteri adoptat [...]
38. Documentació administrativa. La sol·licitud. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Document per mitjà del qual la persona interessada inicia un procediment adminis- tratiu. Fa uns anys, quan ens referíem a aquest tipus de document, ho fèiem gairebé sempre a partir del terme instància . La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del [...]
39. Documentació administrativa. La sol·licitud. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sol·licituds s'adrecen a l'òrgan, centre o unitat administrativa competent en la matèria reglada que cal tramitar. [...]
40. Documentació administrativa. La sol·licitud. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Atès que el nom i els cognoms de qui fa la sol·licitud ja figuren a l'encapçalament del document, només cal signar i prou. La Llei 30/1992 també preveu la possibilitat d'acreditar, per un altre mitjà diferent de la signatura, l'autenticitat de la voluntat expressada, encara que no detalla les [...]
Pàgines  4 / 70 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>